Stel integrale aanpak voorop bij het werken aan dierenwelzijn

ZTLO_WILDSCHIETERS_26092021_LARSDENIJS-124
LTO Nederland

Vorige week publiceerde de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) haar zienswijze ‘Dierwaardige veehouderij’. Hierin zijn een aantal principes opgesteld die ten grondslag aan een dierwaardige veehouderij moeten liggen. De zienswijze is opgesteld op verzoek van de minister van LNV. LTO benadrukt dat veehouders willen meebewegen naar een manier van landbouw waarin dierenwelzijn nog meer centraal wordt gesteld, en dat zij al veel doen op dit gebied.


Ook herkent LTO de uitdagingen voor de sector die de RDA beschrijft op het gebied van bijvoorbeeld diergezondheid, klimaat en een goed verdienmodel van de veehouder. Omdat bij deze opgaven het dierenwelzijn vaak nog onvoldoende wordt meegenomen, wil LTO dat deze opgaven meer vanuit integraliteit worden benaderd.

'De zienswijze van de RDA legt de vinger op de zere plek', aldus Jeannette van de Ven, portefeuillehouder Gezonde Dieren bij LTO Nederland. 'Namelijk de spanning die bestaat tussen de uitdagingen en opgaven waar de veehouderij voor staat: aan de ene kant zo diergericht mogelijk ondernemen, maar aan de andere kant moeten voldoen aan vraagstukken op het gebied van klimaat, diergezondheid en volksgezondheid. Veehouders hebben dierenwelzijn hoog in het vaandel staan. Daarom is het voor LTO belangrijk dat bij de totstandkoming van marktconcepten, overheidsbeleid en verdienmodellen dierenwelzijn integraal wordt meegenomen. Daarnaast doen veehouders al veel aan het verbeteren van het dierenwelzijn. Bijvoorbeeld via de sectorale verduurzamingsplannen, waarvan de voortgang regelmatig besproken wordt met LNV'.

Verbeteringen vanuit sector

De veehouderijsector werkt in verduurzamingsplannen toe naar een omslag richting kringlooplandbouw. Met een integrale kijk legt de sector zichzelf verschillende opgaves op, op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit. Daarbij is dierenwelzijn voor sectoren een hoofdthema. In haar Kamerbrief over dit onderwerp noemde minister Schouten de toekomstgerichte stappen die veehouders al zetten op dit gebied.

De RDA erkent in haar zienswijze dat de sectoren al jaren werken aan welzijnsverbeteringen, en wil hier met haar zienswijze een impuls aan geven. LTO benadrukt dat daar wel een prijskaartje aan hangt voor onder andere de consument: de markt bepaalt voor een groot deel of er geïnvesteerd kan worden in welzijnsconcepten zoals het Beter Leven-keurmerk van de Dierenbescherming. Ook mag een Europees gelijk speelveld hierbij niet uit het oog verloren worden.

Ambitie LTO Gezonde Dieren

Vanuit de portefeuille Gezonde Dieren heeft LTO Nederland de ambitie 2030: ‘Gezonde Dieren, Gezonde Toekomst’ gepresenteerd. Een thema binnen de ambitie is ‘Tevreden dieren’. Daarin zijn verschillende mijlpalen verwoord richting 2025 en 2030 voor het verbeteren van het dierenwelzijn door het meten van welzijnsindicatoren aan het dier en ruimte te geven aan natuurlijk gedrag.  Maatschappelijke en wetenschappelijke opvattingen rondom dierenwelzijn veranderen door nieuwe inzichten en andere redenaties van de maatschappij over het houden van dieren. Veehouders willen meebewegen in deze ontwikkelingen, maar hebben tegelijkertijd ook te maken met investeringen die zij voor de lange termijn doen, en hebben ruimte en tijd nodig om aanpassingen te kunnen doen die nodig zijn om te voldoen aan de opgaven die er liggen vanuit andere dossiers.