Samenwerking voor meer groen in Zuidwestelijke Delta

Landbouw en openbaar groen
Marieke Verbiesen - Nieuwe Oogst

Landbouw en openbaar groen moeten elkaar gaan versterken in het landelijk gebied van de Zuidwestelijke Delta. Dat is het uitgangspunt van een nieuw project waarin zestien partijen samenwerken, onder wie ZLTO, kenniscentra, onderwijsinstellingen en de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Holland.


‘Doel is om de biodiversiteit te vergroten en de water- en bodemkwaliteit te verbeteren’, zegt projectleider Wico Dieleman van ZLTO.

‘Om een paar voorbeelden te noemen: bloem- en plantrijke akkerranden en openbaar groen versterken gezamenlijk de natuurlijke plaagregulatie in de landbouw. Ze verhogen ook de natuurwaarden door het bieden van jaarrond voedsel en geven beschutting aan allerlei planten en dieren. En ze voorkomen uitspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater. Verder zorgen ze voor een aantrekkelijk recreatief landschap.’

Voor een optimale inrichting van het landschap is de samenwerking tussen boeren en beheerders van openbaar groen essentieel. In het project ‘Netwerkvorming, kennisuitwisseling en samenwerking rondom landbouw en openbaar groen’ hebben zestien partijen de handen ineengeslagen en zijn gaan samenwerken om een aantrekkelijk, biodivers en leefbaar agrarisch landschap in de Zuidwestelijke Delta te bevorderen.

Pilotgebieden

In drie pilotgebieden wordt gewerkt aan het ontwikkelen en afstemmen van het beheer van landbouw, akkerranden en openbaar groen. Dat gebeurt in West-Brabant in de omgeving van Steenbergen, op meerdere locaties in Zeeland en op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en het Eiland van Dordrecht in Zuid-Holland. In deze Zuidwestelijke Delta neemt akkerbouw een belangrijke plaats in.

Daarnaast zijn er veel wegbermen, slootkanten, bos en natuurterreinen in beheer bij gemeenten, provincies, waterschappen, terreinbeherende organisaties en het Rijk.

Genoeg mogelijkheden volgens Dieleman voor landbouw en openbaar groen om elkaar te versterken. ‘Zo zijn we in Steenbergen gestart met de aanleg van planten op een dijktalud langs een landbouwperceel voor natuurlijke plaagbestrijding. Verder worden de bermen langs de provinciale wegen in West-Brabant gefaseerd gemaaid voor meer biodiversiteit. Het maaisel kan mogelijk als bodemverbeteraar dienen voor de aangrenzende akkerbouwpercelen.’

In Zeeland is gekozen voor een onderzoek naar biodivers geteelde luzerne in een kleinschalig en open landschap met dijken en sloten en de vermarkting ervan. ‘Luzerne is een meerjarig gewas dat geen bemesting en gewasbeschermingsmiddelen nodig heeft’, zegt de projectleider van ZLTO. ‘En het bloeit.’

Het project duurt twee jaar. Na enige tijd vinden er bijeenkomsten plaats om resultaten te delen en kennis uit te wisselen.