Ruimere regels voor kassen en TOV in Brabant

dk-0809-vanuit-de-lucht_kas_glastuinbouw-(2)

Onder voorwaarden komt er in Noord-Brabant meer ruimte voor solitaire kassen, teeltondersteunende kassen én -voorzieningen (TOV). De provinciale omgevingsverordening die dit regelt, is afgelopen maand vastgesteld.


De regels treden gefaseerd in werking. In april gaat de nieuwe interim omgevingsverordening met daarin o.a. de nieuwe regels voor permanente TOV van kracht. Tegelijktijdig met de nieuwe Omgevingswet treden de nieuwe regels voor kassen in werking. De verwachting is dat dit in de periode tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2023 zal zijn. De regels voor kassen eerder in werking laten treden was nu niet haalbaar voor de provincie omdat de glas-voor-glas-regeling nog om uitwerking vraagt.

Nieuwe regels permanente TOV

In het huidige beleid hanteert de provincie geen maximum oppervlakte voor permanente TOV in gebied met aanduiding ‘Landelijk gebied’. In gebied ‘Groen blauwe mantel’ bestaat een maximum oppervlakte van 3 ha. In de nieuwe interim omgevingsverordening is het ontwikkelen van 3 ha rechtstreeks mogelijk. Voor ontwikkelingen boven de 3 ha is niet meer de zonering op basis van de gebiedsaanduiding leidend, maar moeten bedrijven aantonen dat de ontwikkeling past in de ontwikkelingsrichting van het gebied. Daarnaast moeten ze  voldoen aan voorwaarden op het gebied van klimaatadaptatie, hydrologie en kwaliteitsverbetering van het landschap. Nieuw is ook dat permanente TOV kunnen worden toegelaten op afstand van het bouwperceel van het bedrijf. Voorwaarde is dan wel dat het grenst aan een bouwperceel van een andere eigenaar.

Nieuwe regels kassen

Voor solitaire glastuinbouwlocaties en teeltondersteunende kassen komt er een glas-voor-glas-regeling. Solitaire glastuinbouwbedrijven in aanduiding ‘Landelijk gebied’ mogen boven 3 ha netto (bestaande maximum in omgevingsverordening) groeien als ze ergens anders een gelijke oppervlakte glas slopen voor de oppervlakte boven de 3 ha. Voor bedrijven in een gebied met groen-blauwe waarden kunnen er ook mogelijkheden voor uitbreiding zijn, maar dan wordt op basis van maatwerk de voorwaarden bepaald. Dezelfde regeling geldt voor teeltondersteunende kassen boven de 5.000 m2. Zij mogen maximaal groeien tot 1,5 ha, als er ergens anders wordt gesloopt. Een bijkomend voordeel is dat een bedrijf met meerdere locaties de mogelijkheid krijgt om de locaties bij elkaar te centraliseren. ZLTO gaat in samenwerking met Glastuinbouw Nederland met de provincie in gesprek over de verdere uitwerking van de glas-voor-glasregeling. Deze regeling geldt pas bij de inwerkingtreding van de nieuwe regels voor kassen.

Maatwerk voor verplaatsing

De wijziging ‘Maatwerk voor verplaatsing’ maakt nieuwvestiging mogelijk voor een verplaatsing van bijvoorbeeld een bedrijf of woning in het landelijk gebied. Soms ligt een bedrijfslocatie op een minder gewenste plek en is er wel een geschikte plek voorhanden waar nu geen bouwperceel aanwezig is. Voor dergelijke gevallen geldt deze maatwerkregeling.

Kassen in concentratiegebieden

De glastuinbouwvestigingsgebieden en -doorgroeigebieden gaan bij het in werking treden van de omgevingsverordening later dit jaar ‘glastuinbouwconcentratiegebieden’ heten. Aan de mogelijkheden in de gebieden wijzigt vanuit de provinciale regels niet veel. De glas-voor-glas-regeling wordt niet van toepassing voor de concentratiegebieden. Wanneer een glastuinbouwconcentratiegebied meer ruimte of herstructurering wenst gaan we hier graag verder over in gesprek om een vervolgproces te bepalen.

Lobbysucces

ZLTO en Glastuinbouw Nederland hebben zich de afgelopen jaren hard ingespannen om weer ruimte te krijgen voor glastuinbouwbedrijven. Beide organisaties zijn blij dat er weer enige ruimte komt in de provinciale regels. De aankomende tijd is het van belang dat de provinciale regels door vertaald worden in gemeentelijke omgevingsplannen. Het is aan ZLTO-afdelingsbesturen i.c.m. leden om hier met ondersteuning van de werkorganisatie over in gesprek te gaan met de gemeenten. Neem hier voor contact op met Wendy Klijn.

Bijeenkomsten

Een uitgebreide indruk van de aanpassingen in de regels voor solitaire- en teeltondersteunende kassen en TOV in de provinciale regels en benodigde vervolgstappen wordt toegelicht op twee bijeenkomsten. De bijeenkomsten worden georganiseerd door ZLTO en Glastuinbouw Nederland:

Aanmelden vooraf aan de bijeenkomst is verplicht. Klik op de bovenstaande link om je aan te melden.

Als er behoefte is aan het uitwerken van een aanpak voor uitbreiding of herstructurering in een concentratiegebied dan mag contact opgenomen worden met Wendy Klijn.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen