Projectplan Tovensche Beek ter inzage

mj-0312-waspik-zonsopkomst--mist03

Op dit moment ligt het projectplan ‘Restopgave Tovensche Beek’ ter inzage. Het project moet een aantal problemen aanpakken die het gevolg zijn van de vorige beekaanpassing vijf jaar geleden. Sindsdien staat de beek namelijk vaak droog.


Het waterschap is van plan om vier nieuwe stuwen te plaatsen, twee bestaande stuwen te verwijderen en om de beek over een lengte van 700 meter te verdiepen om de doorstroom van water bij piekafvoeren te bevorderen. Dit voornemen komt voort uit monitoring van de gevolgen van de vorige beekaanpassing.

In 2015/16 heeft het waterschap de Tovensche Beek opnieuw ingericht. Naar nu blijkt, wordt er in de beek sinds de herinrichting te weinig water vast gehouden. Sterker nog: de beek staat vaak voor lange tijd droog. Dat is zowel vanuit landbouw als vanuit natuur ongewenst. Tegelijkertijd treedt bij hevige neerslag wateroverlast op. Ook dat is ongewenst. Het nieuwe projectplan moet daarop een antwoord geven. Het gaat om het beekgedeelte tussen Landhorst en Rijkevoort.

Inloopbijeenkomst

Op 4 november organiseert het waterschap voor omliggende grondgebruikers een inloopbijeenkomst in het Dorpshuus te Ledeacker, van 15.00 tot 18.00 uur.

Wat vindt ZLTO?

ZLTO is altijd al van mening geweest dat de mens sturing moet kunnen geven aan het watersysteem. Stuwen zijn daarvan een wezenlijk onderdeel.

We zijn daarom blij dat steeds meer waterbeheerders, waterschap Aa en Maas voorop, tot het besef komen dat een volledig natuurlijk systeem meer nadelen heeft dan voordelen. Evenals het weghalen van alle stuwen. Het is immers niet uit te leggen dat agrariërs worden opgeroepen om in ‘boerensloten’ zoveel mogelijk stuwen te plaatsen en dat het waterschap ze in haar eigen watergangen juist verwijderen. Zo’n tegenstrijdige benadering is slecht voor draagvlak voor waterconservering. Ook het ondieper maken van beken kent zijn grenzen, want de waterafvoerfunctie moet gegarandeerd zijn.

Het is nuttig dat de gevolgen van ingrepen in het watersysteem goed worden gevolgd. En dat op basis daarvan conclusies worden getrokken, ook als die afwijken van de eerdere inzichten. Wat dat betreft is er veel waardering voor het waterschap Aa en Maas.