Proces gebiedsgerichte aanpak Brabantse Wal

hw08ie6k4d

De gebiedsgerichte aanpak op en rondom de Brabantse Wal is in volle gang. ZLTO zit hierbij aan tafel als één van de gebiedspartners. De verkennende fase is inmiddels afgerond. De opgaven van het gebied zijn vastgesteld. In de huidige visievormingsfase wordt een visie gemaakt met alle gebiedspartners.


De Brabantse Wal is een groot gebied. Daarom wordt er een visie gemaakt op hoofdlijnen, opgesteld uit deelgebieden. Na de visievormingsfase volgen planuitwerking en realisatie. Richting die fases gaat het gebiedsproces naar een steeds praktischer niveau.

Een aantal ondernemers hebben keukentafelgesprekken gehad in het kader van het proces. Uit de gesprekken en de daaropvolgende bijeenkomst, kwam de wens naar voren om zelf invulling te geven aan de visie.

Aanvullend op de keukentafelgesprekken en gesprekken met de klankbordgroep ondernemers, gaan we een enquête opstellen om informatie op te halen van de boeren en tuinders rond de Brabantse Wal. Deze wordt binnenkort binnen de drie afdelingen Steenbergen/ Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht verstuurd. Onderwerpen zoals water (beregening) en biodiversiteit maar ook grond en andere zaken zullen aan bod komen in de enquête.

We vinden het daarbij belangrijk dat alle partijen in het gebiedsproces iets moeten kunnen bieden. We gaan daarom in het document ook randvoorwaarden opnemen die andere partijen in kunnen vullen. We willen ook gebiedspartners uitnodigen op bedrijven in het gebied. We willen kennis vanuit het agrarische perspectief blijven delen.

Binnenkort volgt dus een enquête met het verzoek deze in te vullen. Voor vragen en/of opmerkingen over het gebiedsproces kun je contact opnemen met afdelingsvoorzitters Pieter Korst, Jos Naalden en Kees Bastiaansen of regionale belangenbehartiger Monique Oostvogels (tel: 06 21 21 24 06).