Principeakkoord met NVWA over diertransport

jt-0111-transport--varken-01

De veesector heeft een principeakkoord bereikt met de NVWA over de kwestie rondom diertransport. Om uit de impasse te komen is er vanuit de sector gewerkt aan een sectorprotocol transportwaardigheid.


Recent is in verschillende media bericht over de twist tussen de NVWA en de veehouderijsector inzake diertransport. De NVWA gaf aan alleen dieren zonder zichtbare afwijkingen te accepteren zolang de sector niet zelf met een protocol komt. De sector heeft aangeven het niet eens te zijn met deze gang van zaken omdat Europese richtsnoeren tot in detail beschrijven welke dieren wel en niet mogen worden vervoerd.

Protocol transportwaardigheid vastgesteld

Om uit de impasse te komen is er vanuit de sector gewerkt aan een sectorprotocol transportwaardigheid. Vee&Logistiek en POV zijn de kartrekkers in dit dossier. De LTO-vakgroep Melkveehouderij is hierbij steeds nauw betrokken geweest omdat de problematiek ook de melkveehouderij raakt. Er is nu een principeakkoord bereikt over de inhoud. Het vastgestelde protocol sluit aan op deze EU-richtsnoeren. Het beschrijft dat uitsluitend transportwaardige dieren op transport (export en binnenland) gaan, en hoe invulling gegeven wordt aan transport van dieren die volgens de EU richtsnoeren “onder voorwaarden” vervoerd mogen worden.

Export

Komende week wordt bekend gemaakt per wanneer de nultolerantie bij exportkeuring wordt losgelaten, en ook dieren met een kleine bemerking weer op export kunnen. De sector heeft aangedrongen op “zeer korte termijn”. Zodra er duidelijkheid is zullen we u hierover informeren.

Nationaal verschuiving naar 1 november 2021

Eerder is steeds de datum van 1 oktober gecommuniceerd dat de Europese richtsnoeren ook voor binnenlands transport van kracht zouden worden. Omdat dat onrealistisch is en de sector zich nog niet heeft kunnen voorbereiden op de werkwijze, is deze datum verschoven naar 1 november. Hierover volgt binnenkort nadere informatie.

Uiteindelijk is het een gezamenlijk belang om te werken volgens de EU-richtsnoeren, zodat dieren volgens deze richtsnoeren vervoerd worden en de NVWA op basis hiervan kan controleren. Bewust transport van duidelijk niet-transportwaardige dieren moet aangepakt worden. Op deze wijze zorgen we met zijn allen dat er geen juridische voedingsbodem is voor (extreme) dierenwelzijnsorganisaties, en werken we aan een gezonde sector en maatschappelijk draagvlak voor veehouderij en Veetransport.