Noord-Brabant legt vergunningverlening stil om stikstof

provinciehuis

De provincie Noord-Brabant legt de vergunningverlening met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden tijdelijk stil. Het provinciebestuur gaat hiertoe over omdat uit analyses blijkt dat de natuur in deze gebieden is verslechterd.


De verslechtering betekent dat de verplichte Europese natuurdoelen met de huidige maatregelen niet kunnen worden behaald, zo stelt de provincie. De problemen worden veroorzaakt door een mix van verzuring, vermesting en verdroging, dat per gebied verschilt. De biodiversiteit heeft hieronder te lijden.

Het gevolg van deze verslechtering is dat de provincie de vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden voorlopig staakt. Voor projecten op het gebied van infrastructuur, landbouw, industrie en woningbouw, maar ook voor verduurzamingsprojecten, kan tijdelijk geen vergunningverlening plaatsvinden.

Dit blijft zo totdat de benodigde aanvullende maatregelen zijn geborgd en de effecten ervan voldoende zeker zijn. Projecten waarbij geen sprake is van stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden kunnen wel worden uitgevoerd.

Aanvullende maatregelen

De provincie werkt aan de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof en de Gebiedsgerichte Aanpak. Dat blijkt nu niet voldoende, zegt gedeputeerde Hagar Roijackers. 'We moeten onze aanpak uitbreiden en versnellen. Aanvullende maatregelen zijn nodig om aan de Europese doelstellingen te voldoen. En om de natuur – en daarmee onze leefomgeving – op orde te brengen. Het gaat daarbij zowel om maatregelen in de gebieden zelf als direct eromheen. Maar ook het verlagen van de stikstofdepositie van bronnen buiten het gebied is van belang.'

De provincie vraagt voor de aanpak meer duidelijkheid van het Rijk op het gebied van stikstof, vergunningverlening en landbouw. Ze roept op met deze duidelijkheid te komen, zodat de aanpak in zowel Brabant als de andere provincies kan worden geïntensiveerd. Op dit moment brengt ze in kaart wat de precieze gevolgen zijn. Ook wordt gekeken naar welke maatregelen zo snel mogelijk kunnen worden genomen om Brabant weer open te krijgen.