Natuurdoelanalyse deugt niet volgens ZLTO

mj-0810-west-brabant-agrarisch-natuurbeheer--agrarisch-landschap-(3)
Jasper Schel - Nieuwe Oogst

De natuurdoelanalyse (NDA) van de Brabantse Natura 2000-gebieden rammelt. Dat stelt ZLTO, in de persoon van bestuurder Hendrik Hoeksema, op basis van stukken die de provincie moest vrijgeven door een Woo-verzoek (Wet open overheid) van ZLTO: ‘We zetten grote vraagtekens bij de werkwijze.’


Een natuurdoelanalyse laat zien wat de huidige toestand is van het Natura 2000-gebied en of er extra maatregelen nodig zijn om de flora en fauna beter te beschermen. Ook wordt bekeken of de daling van stikstofdepositie voldoende is om verslechtering tegen te gaan.

Uit de Brabantse NDA blijkt dat de natuur in de Natura 2000-gebieden verslechtert. Op basis daarvan heeft de provincie in maart van dit jaar de vergunningverlening stopgezet. Destijds uitte ZLTO al felle kritiek op de conclusievorming van de NDA’s. Zo blijkt in Noord-Brabant dat van meer dan de helft van alle habitats en soorten de kwaliteit niet beoordeeld kan worden vanwege een gebrek aan informatie. ‘Monitoring wordt niet systematisch gedaan. Dus veel is onbekend. Hoe kun je dan überhaupt vaststellen of het slechter of beter gaat met de natuur?’, verwoordt ZLTO-bestuurder Hendrik Hoeksema de kritiek.

De conclusie dat het slechter gaat met de natuur, komt volgens ZLTO vooral voort uit het voorzorgsbeginsel van de NDA. Daarin wordt gesteld dat ‘een oordeel dat de natuur achteruitgaat, het gevolg kan zijn van het ontbreken van volledige informatie om verslechtering te kunnen uitsluiten.’ Hoeksema: ‘Op deze manier blijft Brabant tientallen jaren op slot zitten. En ook andere provincies zullen daar de gevolgen van ondervinden.’

Dikke vinger

Ook constateert ZLTO dat terreinbeherende organisaties (tbo) een veel dikkere vinger in de pap hebben gehad bij de totstandkoming van de NDA’s, dan alleen het aanleveren van kennis over de gebieden zoals was afgesproken. ‘De tbo’s vragen de overheid om veel maatregelen buiten de onderzochte gebieden te nemen, terwijl helemaal niet bekend is wat ze bijdragen aan het behalen van de natuurdoelen.’

ZLTO bespreekt binnenkort met de provincie en de betrokken tbo’s de systematiek van de NDA’s. Hoeksema: ‘We zijn niet tegen deze onderzoeken. Onze leden hebben zelfs baat bij goede natuurdoelanalyses, omdat dan ook het effect van de vele inspanningen om stikstof te reduceren zichtbaar wordt. Maar we kunnen niet leven met hoe het nu gebeurt. We hebben belang bij een transparant proces, goede monitoring én degelijke nulmeting. Ik hoop dat we dit fundamenteel kunnen veranderen.’