LTO neemt volgende stap tegen Woo-verzoeken

piswmoxjh2-slim
LTO Nederland

LTO Nederland gaat bij het ministerie van LNV bezwaar maken tegen de openbaarmaking van dieraantallen en bijbehorende adressen van alle veehouderijbedrijven in Nederland. Leden kunnen zich individueel aansluiten bij dit bezwaar.


Onlangs publiceerde de overheid drie Woo-verzoeken rondom de veehouderij. LTO heeft in februari een zienswijze ingediend bij RVO tegen publicatie van deze informatie. En we hebben een standaard-zienswijze beschikbaar gesteld die door veel van onze leden is ingediend. Ondanks deze zienswijzen heeft RVO besloten om bijna alle gegevens toch openbaar te maken.

In reactie op dit besluit heeft LTO besloten om nu ook de volgende stap te zetten: wij tekenen bezwaar aan bij de minister van LNV tegen de nieuwe RVO-besluiten. Om te voorkomen dat deze informatie tijdens de bezwaarprocedure alsnog gepubliceerd wordt, zullen we tevens een verzoek om voorlopige voorziening (= opschorten van publicatie) indienen bij de voorzieningenrechter.

Stand van zaken: bezwaarschrift

Komende week zullen we de bezwaarschriften opstellen en indienen bij de minister van LNV. Op het moment dat de bezwaarschriften gereed zijn, publiceren we deze op onze website en via de andere gebruikelijke communicatiekanalen, vergezeld van een volmacht-formulier. Leden die eerder een zienswijze hebben ingediend bij RVO en nu ook de stap willen zetten om een bezwaarschrift in te dienen, kunnen zich met dat formulier bij LTO aansluiten in de bezwaarprocedure. Daarbij bewaken we dat er in de verdere procedure vertrouwelijk en anoniem om wordt gegaan met gegevens van leden die zich bij ons aansluiten.

Stand van zaken: voorlopige voorziening

Vanwege de korte termijn waarop een voorlopige voorziening moest worden ingediend, hebben we vorige week drie zogenaamde ‘pro forma verzoeken om voorlopige voorziening’ ingediend bij de voorzieningenrechter van Rechtbank Den Haag op de drie bestreden Woo-besluiten. Het indienen van deze pro forma-verzoeken geeft ons tijd om nu eerst gedegen bezwaarschriften op te stellen en in te dienen bij de minister. En om – op basis daarvan – de verzoeken om voorlopige voorziening verder te onderbouwen (de zogenaamde ‘gronden van het verzoek’ mee te delen). De verzoeken tot voorlopige voorziening zullen we ter kennisname publiceren op het moment dat ze gereed zijn. We acteren hierbij, samen met LTO Noord, ZLTO en LLTB, nadrukkelijk namens onze leden, om te voorkomen dat leden zelf de vereiste griffiekosten aan de rechtbank moeten voldoen.

In de loop van volgende week publiceren we de bezwaarschriften met het daarbij gaande volmacht-formulier, en de verzoeken om voorlopige voorziening. Hierover informeren we u via onze website, ledenbrieven en de andere gebruikelijke communicatiekanalen.