ZLTO in de lobby: Schaderegeling, mestverwerking, omgevingsvisie Zeeland

ZLTO behartigt de belangen van de leden in de politiek, bij de overheid en in de maatschappij in het algemeen. Hieronder de belangrijkste lopende zaken.


Aparte waterschaderegeling

Het ministerie van LNV is op verzoek van LTO bezig met het maken van een aparte schaderegeling voor boeren met overstromingsschade die geen aanspraak kunnen maken op de Wts-regeling.

Mestverwerkingslocaties

Er zijn ontwikkelingen rond de zoektocht naar locaties voor mestverwerking in Noord-Brabant. In het nieuwe bestuursakkoord van de provincie is afgesproken om het milieueffectrapport rond mestverwerkingslocaties voorlopig stop te zetten. De reden daarvoor is dat het provinciebestuur bezig is met een nieuwe uitvoeringsagenda mest. Hierin komen bodem, kringloop en het scheiden van mest aan de bron waarschijnlijk meer centraal te staan. De inzet van ZLTO blijft erop gericht dat mestverwerking niet alleen mogelijk is op industrieterreinen, maar ook op goede locaties in het buitengebied.

Ontwerp-omgevingsvisie Zeeland

ZLTO heeft gereageerd op de ontwerpomgevingsvisie van provincie Zeeland, die ter inzage ligt. In het kader van lokale kringlopen wijst ZLTO bijvoorbeeld op de behoefte van de Zeeuwse land- en tuinbouw aan organische meststoffen. Die worden nu nog voor 85 procent aangevoerd van buiten de provincie. Dit biedt perspectief voor het vestigen van veehouderijen in de provincie. Dus moet goed worden nagedacht over hoe dit in de omgeving kan worden ingepast.