LTO: Aanpassing Natura 2000-systematiek geen verbetering

Landschap-NL3-560x400
LTO Nederland

De overheid wil het mogelijk maken om de grenzen van Natura 2000 gebieden aan te passen. Hiervoor wordt een update doorgevoerd van het systeem achter de N2000 gebiedsbescherming. Op dit voorstel heeft LTO Nederland gereageerd bij de openbare reactieronde vanuit het ministerie van LNV. Lees hier de ingediende reactie van LTO Nederland.


Het ministerie van LNV wil met deze update het doelensysteem effectiever, efficiënter en flexibeler maken. Die gedachte is verstandig, want de natuur is niet statisch; habitats kunnen verschuiven en soms zijn natuurdoelen onhaalbaar. De vraag is echter of deze ambities gehaald worden met het voorliggende concept. LTO Nederland denkt dat het ministerie hierin onvoldoende slaagt en het risico groot is dat Nederland de komende jaren op slot gaat. De bezwaren van LTO zitten hem in de volgende drie punten:

  1. Elke nieuw ontdekte natuurwaarde moet beschermd worden, wat verzwarende eisen stelt aan het te beschermen gebied. Het te beschermen N2000 areaal blijft uitbreiden met extra hectares stikstofgevoelige natuur. Het leidt tot steeds grotere opgaven. Als het beter gaat met de natuur zou de bescherming juist omlaag kunnen, het is de omgekeerde wereld.
  2. Er is nog geen goede wetenschappelijke methode om de feitelijke kwaliteit van de natuur te meten. In het beleidskader wordt zelfs de winstwaarschuwing gegeven dat het de vraag is of dit gaat komen. Als men wetenschappelijk al niet in staat is om kwaliteit te kwantificeren, hoe kan men dan ooit tot een goede beoordeling komen van de wettelijk vereiste gunstige staat van instandhouding? Als oplossing wordt aangegeven dat de omstandigheden optimaal moeten zijn. Dat miskent de praktijk voor een aanzienlijk aantal gebieden waar het goed gaat met de natuur ondanks dat de omstandigheden niet optimaal zijn.
  3. De hele systematiek gaat er vanuit dat we de natuur helemaal naar onze hand kunnen zetten. LTO gelooft hier niet in. Niet alleen omdat we in een land leven dat steeds voller bebouwd wordt en we met steeds meer mensen wonen. Ook de gevolgen van klimaatverandering (en daarmee samenhangende hydrologie) maakt bepaalde gewenste natuur onmogelijk.

Bovenstaande kritieken heeft LTO ingediend in een uitgebreide reactie op de reactieronde van het Beleidskader doelwijziging Natura 2000. Reageren op de uitvraag van het ministerie van LNV is mogelijk tot 20 januari via deze link.

Veegbesluit

Terwijl deze reactieronde loopt is er ook veel commotie over het zogenaamde ‘Veegbesluit’. Hierbij worden in een nieuwe versie van Aerius extra te beschermen plant- en diersoorten toegevoegd aan de bestaande N2000 gebieden. Door deze aanpassingen in een meerderheid van de N2000 gebieden komen er wederom verzwarende reductieopgaven voor stikstof. Terwijl iedereen tevreden zou moeten zijn dat de nieuwe extra waarden er onder de specifieke omstandigheden juist gekomen zijn.