Lobbyresultaat: precisielandbouw in ecoregeling GLB

Foto Meijs. de reevliet-35
LTO Nederland

De ecoregeling in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) krijgt in 2024 drie nieuwe activiteiten. Boeren kunnen dan ook punten krijgen voor precisiegewasbescherming, precisiebemesting en fertigatie.


LTO heeft vanaf het begin verzocht meer passende activiteiten voor de open teelten toe te voegen. We zijn dan ook blij dat de eco-regeling in 2024 wordt uitgebreid met precisielandbouw. Met deze toegevoegde optie worden boeren gestimuleerd precisielandbouw toe te passen. Nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen worden zó optimaal mogelijk benut en duurzame productie wordt beloond.

LTO Akkerbouw en Vollegrondsgroente heeft de afgelopen twee jaar voortdurend gepleit om meer activiteiten aan de eco-regelingen toe te voegen zoals Niet Kerende Grondbewerking (NKG), precisielandbouw o.b.v. taakkaarten, gebruik vaste mest/compost en biologische bestrijdingsmethoden. Alleen de laatstgenoemde was voor het jaar 2023 al toegevoegd.

Niet-kerende grondbewerking

RVO heeft helaas aangegeven NKG/gereduceerde grondbewerking, ondanks de toezegging van de minister, niet in 2024 aan de eco-regeling toe te kunnen voegen. De aangegeven reden is dat de gestelde voorwaarden onvoldoende controleerbaar zijn en daardoor is deze eco-activiteit niet EU conform uit te voeren. We blijven ons hard maken voor verbeteringen, waaronder praktische toepasbaarheid en minder administratieve lasten.

Aanmelden en aanvragen

De aanvraag voor de eco-regeling doet u op dezelfde manier als dit jaar, namelijk gelijktijdig met het invullen van de Gecombineerde Opgave. Kijk voor meer informatie op de website van RVO.