Lobby maandoverzicht: toekomst sector onder druk

Icoon - Lobby

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in dit maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand april 2022.


ZLTO

Zorgen over toekomst sector

In een paginagroot interview ‘Voedselprovincie? We moeten echt op onze tellen passen’ uitten Wim Bens (voorzitter ZLTO) en Kathleen Goense (directeur ZLTO) in de regionale dagbladen (ED, BD, BN De Stem) hun zorgen over de toekomst van de landbouw in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Ondernemers worden geconfronteerd met een nieuw stikstofbeleid, stijgende prijzen voor kunstmest en energie en strenge (stal)eisen van de provincie. In het artikel pleit ZLTO voor het stimuleren van innovaties en voor provinciale plannen die in de pas lopen met landelijk beleid.

Gesprekken Brabantse Statenfracties

ZLTO is in april gestart met het voeren van individuele gesprekken met fractievoorzitters en -specialisten Landbouw van Provinciale Staten van Noord-Brabant. Doel is met elkaar open van gedachten te wisselen over een aantal belangrijke agrarische dossiers en het wederzijdse begrip te bevorderen. Een aantal fracties maakt van de gelegenheid gebruik om tegelijkertijd een werkbezoek aan een boer of tuinder af te leggen.

ZLTO verlaat overleg over beregening Peelvenen

ZLTO, LLTB en Agrarische Belangengroep Mariapeel (ABM) hebben tijdens het overleg over het beregeningsbeleid rond de Peelvenen de gesprekstafel verlaten. Daarmee wil ZLTO een krachtige boodschap afgeven dat beregening uit grondwater niet verboden mag worden als de grondwaterstand op enig moment te laag is terwijl juist de landbouw de afgelopen jaren veel heeft geïnvesteerd in vernatting van natuurgebieden.

Groen gas onder de aandacht

De Telegraaf berichtte over de mestvergistingsinstallatie van Frank van Genugten, melkveehouder in Sint-Oedenrode. Hij vergist de mest van zestien melkveebedrijven en voorziet daarmee 750 huishoudens van groen gas, zorgt voor een lagere uitstoot van ammoniak en methaan en zet dierlijke mest om in kunstmest. In het artikel geeft Ton van Korven (ZLTO) nadere uitleg: stikstof aanpakken met innovaties is veel slimmer dan het simpelweg saneren van de veestapel.

LTO

Uitblijven derogatie onacceptabel

Er is nog steeds geen duidelijkheid over derogatie: de toestemming door Brussel om meer dierlijke mest aan te wenden dan Europese regels formeel toestaan. Terwijl het seizoen al in volle gang is. Onacceptabel vinden LTO en ZLTO. Op 21 april is hiervoor een brandbrief naar de ministers gestuurd.

Benut Europees steunpakket

Het kabinet moet de mogelijkheden van het steunpakket van de Europese Commissie (naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne) maximaal benutten en specifieke regelingen treffen voor sectoren, aldus LTO. Op korte termijn voorziet LTO problemen in de glastuinbouw, varkenshouderij en pluimveehouderij en op de middellange termijn ook in andere sectoren zoals akkerbouw, fruitteelt, de boom- en vaste planten teelt en biologische land- en tuinbouw

Inbreng debat over arbeidsmarkt

Voldoende tewerkstellingsvergunningen, goede en passende huisvesting en ontwikkelingsruimte voor medewerkers. Met deze instrumenten kan de land- en tuinbouw zorgen voor voldoende personeel. Dat was de boodschap van LTO Nederland aan de Tweede Kamer in aanloop naar het debat over de arbeidsmarkt. De krappe arbeidsmarkt brengt de verzorging en oogst van Nederlandse groenten, fruit, bloemen en planten in gevaar. 

Sector wil systeem van geborgde zetels behouden

Afschaffing van geborgde zetels voor landbouw, bedrijfsleven en natuur in de waterschapsbesturen is geen gelopen koers. De Tweede Kamer toonde zich onlangs in een debat sterk verdeeld over het wetsvoorstel van D66 en GroenLinks. Veel zal afhangen van de opstelling van PVV. LTO heeft zich samen jonge boeren, particulier grondbezitters en werkgeversorganisaties hard gemaakt voor het behoud van  geborgde zetels. Na het mei-reces gaat het debat in de Tweede Kamer verder. 

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen