Lobby maandoverzicht: stallendeadline, groen gas en derogatie

Icoon - Lobby

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in dit maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand juli 2022.


Groen gas biedt kansen

Vorige week heeft minister Jetten een brief naar de kamer gestuurd over de bijmengverplichting van groen gas. In deze brief wordt ingezet op bijmenging van 20% groen gas op het aardgasnet. Mestvergisting is cruciaal om dit te bereiken. Mede dankzij de inzet van (Z)LTO geeft de minister in de brief aan dat vergisting bijdraagt aan het sluiten van kringlopen, vervanging van kunstmest en reductie van stikstofuitstoot.

Update derogatie

De discussie in Brussel is nog niet voorbij, maar op basis van de laatste communicatie lijkt het er sterk op dat derogatie in de huidige vorm vanaf volgend jaar komt te vervallen en dat er wordt gesproken over een afbouw. Onbegrijpelijk en onacceptabel, vinden wij. LTO Nederland heeft al meerdere malen bij het ministerie van LNV benadrukt dat in ieder geval behoud, maar liever nog verbetering van de huidige derogatie noodzakelijk is om de uitdagingen waar de agrarische sector voor staat aan te kunnen pakken. 

Gewaslijsten 7e actieplan nitraatrichtlijn

Een belangrijk onderdeel van het 7e actieplan nitraatrichtlijn zijn de zogenaamde gewaslijsten. Die moeten duidelijk maken welke gewassen per 1 januari 2023 worden gezien als rustgewas en na welke gewassen boeren verplicht voor 1 oktober een vanggewas moeten zaaien. Vanuit ZLTO en LTO is dit voorjaar samen met de vakgroepen maximaal input geleverd om tot passende en praktisch uitvoerbare gewaslijsten te komen.

De langverwachte consultatie van de gewaslijsten is op 14 juli gedeeltelijk opengesteld. Echter, alleen de uitwerking van de vroege teelten en rustgewassen is gepubliceerd, maar die van de overige gewassen nog niet. Opmerkelijk, want nu is er geen totaalbeeld en daarnaast begint de tijdslijn op z'n zachtst gezegd te dringen: bouwplannen voor 2023 worden immers nu opgesteld en de contracten gesloten. Deze manier van doen vinden wij onacceptabel en dringen dan ook via diverse uitingen aan op snelle duidelijkheid! Voor meer info zie nieuwsbericht LTO.

De internetconsultatie staat tot 12 augustus open dus als u individueel hierop wil reageren is dit het moment. ZLTO levert samen met de vakgroepen input op de collectieve reactie vanuit LTO.

Reactie op routekaart stallenbeleid 2024 

Op 21 juli heeft de provincie Noord-Brabant de aangepaste routekaart voor het stallenbeleid 2024 gepresenteerd. ZLTO heeft direct na publicatie een reactie uitgebracht. Afdronk van de boodschap is dat we voorzichtig positief zijn dat, na herhaaldelijk aandringen van ZLTO, nu ook de provincie het besef lijkt door te dringen dat de deadline van 1 januari 2024 onder de huidige voorwaarden niet haalbaar is. ZLTO spreekt waardering uit over de inzet om betrokken ondernemers financieel en met een versoepeld vergunning- en handhavingsbeleid te prikkelen om versneld een vergunning aan te vragen. We moeten echter niet te vroeg juichen: de uitwerking is nog niet concreet ingevuld. Bovendien constateren we dat de provincie de zelf aangegeven knelpunten niet wegneemt.

We houden daarom vast aan de ingezette lijn en we zullen onze lobby voortzetten om de provincie alsnog tot uitstel van 1 januari 2024 te bewegen. ZLTO heeft behalve richting leden ook richting de pers gecommuniceerd. De media hebben dit opgepakt, zie onder andere berichtgeving van Omroep Brabant.

Op korte termijn organiseren wij een overleg met de afdelingsvoorzitters (of hun vervangers i.v.m. de vakanties) om met elkaar de aangepaste routekaart te bespreken en te wegen. Daarna komen wij met een meer uitgebreide, inhoudelijke reactie.

GS Zeeland past ontwerp-omgevingsverordening aan na zienswijze ZLTO

Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland hebben gereageerd op de zienswijze van ZLTO op de ontwerp omgevingsverordening. GS gaat deze aanpassen en geeft daarmee, onder voorwaarden, meer ruimte voor zoetwaterbassins buiten het bouwvlak. Daarnaast biedt de provincie een opening voor uitbreiding van de glastuinbouwconcentratiegebieden. De provincie wil op basis van de lopende overleggen met de sector en de betreffende gemeenten voorstellen ontwikkelen voor eventuele aanpassingen van de provinciale regeling voor glastuinbouw.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen