Lobby maandoverzicht: stallendeadline, BPLG en Zeeuwse sloten

Icoon - Lobby

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in dit maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand april 2024.


Succesvol werkbezoek bij HG Eerdenburg 

Greenports Nederland en LTO Nederland hielden afgelopen week een succesvol werkbezoek bij de kleinschalige huisvestingslocatie van aardbeienkweker HG Eerenburg in Nispen. Gemeenten, provincies, agrarische ondernemers en bestuurders discussieerden met elkaar over de verschillende problemen en uitdagingen die spelen rondom het huisvesten van internationale werknemers.

ZLTO-bestuurder Remco Beekers, die blij was met de grote opkomst deze dag, gaf in zijn openingswoord aan het terecht te vinden dat het voorkomen van misstanden steeds hoger op de agenda staat. Zo refereerde hij aan de deelname van ZLTO aan het Brabants Migratie en Informatie Punt (BMIP), dat ernaar streeft om zowel werkgevers als Internationale werknemers op een laagdrempelige manier te informeren over wonen, werken en leven. 

Brabant Bemest Beter verlengd

ZLTO is blij met het besluit van de provincie Noord-Brabant om door te gaan met het programma Brabant Bemest Beter. Het programma begon in 2022 en heeft al goede resultaten behaald: 36 ondernemers gebruiken negen verschillende circulaire meststoffen en drie toevoegmiddelen. Tijdens demonstraties hebben ze veel geleerd over het produceren en gebruiken van deze meststoffen en verschillende toepassingsmethoden.

Deze kennis gaan we verspreiden onder meer agrarische ondernemers. Zo verzamelen we nog meer praktijkdata bij veehouders, akkerbouwers en loonwerkers over de voordelen, uitdagingen en de werking van circulaire meststoffen.  

Stallendeadline

Op 19 april heeft bestuurder Angelique Huijben (portefeuille Platteland en Omgeving) gesproken tijdens een bijeenkomst van de Provinciale Staten van Noord-Brabant. Deze vergadering ging over de deadline van 1 juli voor stallen. Huijben deed een dringend verzoek om:

  1. De veehouderij te waarderen vanuit verschillende perspectieven, omdat effectieve kringlooplandbouw en natuurbeheer niet mogelijk zijn zonder de veehouderij;
  2. De omgevingsverordening aan te passen om te voorkomen dat bedrijven illegaal worden. Anders zal dit leiden tot langdurige juridische procedures, frustraties en wantrouwen op het platteland.

Ondanks dit pleidooi blijft het college vasthouden aan de deadline van 1 juli. Wel belooft het college om niet te handhaven bij veehouders die tijdig een vergunningsaanvraag indienen.

Reactie op het voorontwerp BPLG

Op dezelfde dag heeft Angelique Huijben ook gesproken tijdens een bijeenkomst van de Provinciale Staten over het Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG). ZLTO is tevreden met de erkenning van het provinciebestuur voor de waarde van het platteland als voedselproducent, maar maakt zich ook zorgen over de beperkte focus op de waarde van de land- en tuinbouw. Té nadrukkelijk en té eendimensionaal zet de provincie in op extensivering. Er is onvoldoende oog voor andere transitiepaden die de sector perspectief kunnen bieden.

Sloten Zeeland voor eco-regeling

Waterschap Scheldestromen geeft toestemming aan agrariërs om in 2024 sloten op te geven voor de GLB eco-regeling, wanneer voldaan kan worden aan de voorwaarden. Agrariërs krijgen zo de mogelijkheid deel te nemen aan de eco-regelingen uit het GLB en extra te investeren in verduurzaming. Zeeuwse ondernemers kunnen zich tot 31 mei aanmelden.