Lobby maandoverzicht: politici op bezoek

Icoon - Lobby

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in dit maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand augustus 2022.


Werkbezoeken Staghouwer aan Brabant en Zeeland

Minister Staghouwer van LNV bracht dinsdag 16 en woensdag 17 augustus op uitnodiging van ZLTO werkbezoeken aan agrariërs in Noord-Brabant en Zeeland. Dinsdag ging het vooral om perspectief voor (vee)boeren en de noodzaak om hun duidelijkheid en perspectief te bieden. Woensdag lag de focus op de gevolgen van de droogte voor gewassen. De soms pittige gesprekken vonden plaats in een open en uiteraard respectvolle sfeer.

Beregening blijft mogelijk rondom de Bruuk

Vanwege de zeer lage grondwaterstanden in het Natura2000-gebied de Bruuk bij Groesbeek heeft het waterschap een overleg georganiseerd met Staatsbosbeheer, provincie Gelderland en ZLTO over het stoppen van de beregening uit grondwater in de omgeving van dit natuurgebied. Mede op basis van de argumenten van ZLTO heeft het waterschap besloten om de beregeningsmogelijkheden in stand te houden. Wel met de oproep om niet meer te beregenen dan noodzakelijk is.

Urenverbod Brabantse Delta aangepast

Het urenverbod op het onttrekken van oppervlaktewater binnen het waterschap Brabantse Delta is op verzoek van ZLTO aangepast. Het verbod geldt nu van 09:00u tot 21:00u in plaats van 7:00u tot 19:00u. We hebben op die aanpassing aangedrongen omdat agrariërs aangeven graag in de avond later te beregenen.

Werkbezoek Statenleden Uitvoeringsagenda Mest

Op 1 juli is in de Provinciale Staten de themasessie Uitvoeringsagenda Mest geweest. De discussie ging over de visie op mest in Brabant en het inrichten van een passend locatiebeleid voor mestverwerkers. ZLTO heeft tijdens de sessie samen met een ondernemer gebruik gemaakt van het inspreekrecht. We hebben o.a. gesproken over het belang van regionale mestverwerking, de combinatie met de productie van groen gas en de obstakels voor het realiseren van voldoende mogelijkheden voor mestverwaarding in combinatie met nieuwe stalsystemen op basis van bronscheiding.

Als vervolg hierop bereiden wij samen met een 2-tal ZLTO leden een werkbezoek voor de Statenleden voor. Dat is de manier om hen vanuit de praktijk te informeren, te laten zien wat er kan en aan te geven welke obstakels er zijn om tot passende oplossingen te komen.

Overleg met BBB

Enkele vertegenwoordigers van de Brabantse afdeling van de BBB hebben met ons overlegd over de waterschapsverkiezingen op 15 maart 2023. Het overleg was plezierig en constructief. We hebben gesproken over onze gemeenschappelijke punten in de verkiezingsprogramma’s en over de bemensing van de lijsten. Afgesproken is dat we de lijnen naar elkaar open houden, zowel op inhoud als in de procesgang.

Werkbezoek Brabantse Statenfractie D66

De vrijwel voltallige Noord-Brabantse Statenfractie van D66 bracht vorige week een werkbezoek aan ZLTO. In een open sfeer deelden we beelden en inzichten over actuele thema’s als de routekaart stalaanpassingen, de toekomstige inrichting van het platteland en de bijdrage die de agrarische sector aan de energietransitie kan leveren. We hebben afgesproken om de lijnen open te houden.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen