Lobby maandoverzicht: overgangsjaar 7e APN en beregening Peelvenen

Icoon - Lobby

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in dit maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand december 2022.


Beregening nabij Peelvenen

ZLTO heeft gelijk gekregen van de provincie Noord-Brabant over de legaliteit van de beregeningsputten in de bufferzones rondom de Peelvenen, die dateren van voor juli 1994. Eerder vond de provincie dat die vergunningen ingetrokken moesten worden. ZLTO heeft daartegen fundamenteel bezwaar gemaakt. Inmiddels zegt de provincie dat de bestaande rechten niet worden aangetast.

Wij denken dat deze uitspraak ook cruciaal is voor oude vergunningen rondom andere N2000-gebieden in Brabant.

Verlenging pilots kunstmestvervangers

ZLTO is al lange tijd voorstander van de inzet van kunstmestvervangers. Om dit mogelijk te maken moet in Brussel de regelgeving worden aangepast. Dit traject loopt al lang en ook nu is er nog geen akkoord om dit mogelijk te maken. Zolang er vanuit Brussel geen akkoord is, is het essentieel om in Nederland de huidige pilots Mineralenconcentraat en Kuntsmest-vrije Achterhoek te behouden. In de kamerbrief van afgelopen vrijdag maakt de minister bekend dat de pilots voor 2 jaar verlengd zijn. Goed nieuws dat de pilots door gaan en belangrijk dat het meteen voor 2 jaar geregeld wordt. Ondertussen werken we door aan een certificeringssysteem wat de uitrol na goedkeuring vanuit Brussel moet versnellen.

ZLTO is voorstander van bijmengverplichting groen gas 

Groen gas uit dierlijk mest kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ambities van het kabinet. ZLTO zet zich actief in om groen gas uit mestvergisting kansrijk te maken. Inzet is vooral een integrale benadering waarbij vergunningverlening, stikstofbeleid en reductie methaan(klimaatbeleid) leidend zijn. ZLTO start op korte termijn met een studiegroep monomestvergisting en organiseert o.a. 13 december een bijeenkomsten bij een monomestvergistingsinstallatie voor leden van de gebiedscommissie de Peel. Daarnaast worden regelmatig diverse stakeholderbijeenkomsten georganiseerd bij Groene Woud gas om hiermee de kansen te tonen.

Uitstel invoering bufferstroken en vanggewas 

Minister Adema gaat mee in ons pleidooi om 2023 te zien als een overgangsjaar voor twee verplichtingen in het 7e Actieplan Nitraatrichtlijn. Het gaat om de verplichte bufferstroken en het toepassen van een vanggewas na de hoofdteelt op zand- en lössgronden. De invoering is uitgesteld naar 2024.

De minister geeft aan bij invoering rekening te willen houden met de landbouwpraktijk. Het is goed dat de minister in dit geval de signalen uit de sector serieus neemt en voor nu wat lucht biedt. Maar de grote lijn van middelenbeleid en kalenderlandbouw is nog steeds niet van tafel.

Als ZLTO blijven we vasthouden aan het centraal stellen van bodem, gewas en het ondernemerschap van boer en tuinder om de doelen rondom grond- en oppervlaktewaterkwaliteit te behalen. Daarbij moeten de meest effectieve maatregelen op de meest zinnige plek worden genomen en moeten ondernemers een keuzemogelijkheid krijgen tussen generiek beleid of maatwerk. Voor meer info zie nieuwsbericht wat LTO heeft opgesteld.

Grondwaterbeleid Noord-Brabant

Er is veel waardering voor de inzet van ZLTO op BodemUP en het BBW bij de ‘waterpartners’ in Brabant. Dat bleek afgelopen week tijdens de tussentijdse evaluatie van het Grondwaterconvenant. Dat draagt er aan bij dat ook andere organisaties inzet moeten tonen. In 2023 gaat het specifiek over natuurterreinen, gebruik van effluent, alternatieve bronnen van drinkwater en de bebouwde omgeving. Allemaal acties om de grondwaterbalans te herstellen en droogteschade en de beregeningsbehoefte te verminderen.