Lobby maandoverzicht: miljoenen voor waterschade

Icoon - Lobby

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in dit maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand januari 2022.€ 2,7 mln. voor Brabantse boeren

Vooral door de inzet van ZLTO hebben Brabantse boeren 2,7 mln. euro schadevergoeding ontvangen voor waterschade in de Maasuiterwaarden. Deze was ontstaan na de hevige regenval in juli 2021. De laatste uitkeringen vinden dit kwartaal plaats.

ZLTO ageert tegen watertransitie De Dommel

ZLTO heeft ingesproken bij waterschap De Dommel over hun voorstel  ‘Handelingsperspectief watertransitie’. Het voorgestelde beleid leidt tot onrust en woede onder veel agrariërs. Het waterschap kiest voor een ‘top down’ beleid zonder erkenning voor goede acties van agrariërs op het terrein van water en bodem. Ook wordt er geen enkel handelings- en toekomstperspectief geboden aan grondgebruikers.

Veel waterschapsbestuurders waren het met ons eens dat het waterschap hier een valse start heeft gemaakt en dat deze beleidsnotitie van tafel moet. In een nieuw document moeten de gevolgen voor agrariërs in beeld gebracht worden. Het Dagelijks Bestuur zegt de kritiek ter harte te nemen.

Bijeenkomst Convenant Energietransitie Glastuinbouw

Op maandag 9 januari heeft bij het ZLTO-kantoor in Den Bosch een bijeenkomst met glastuinbouwleden plaatsgevonden over het Convenant Energietransitie 2022-2030. Glastuinbouw Nederland, Greenports Nederland en de ministeries van LNV, EZK en Financiën tekenden op 30 november het Convenant Energietransitie 2022-2030. Tijdens de bijeenkomst is ingegaan op wat dit convenant voor de sector betekent. Daarnaast was er aandacht voor de technische potentie van warmtepompen.

Bijeenkomst Brabant Bemest Beter

Op donderdag 12 januari zijn de bevindingen gepresenteerd van Brabant Bemest Beter. Binnen dit programma zijn verschillende bemestingspraktijken onderzocht, als ook alternatieve meststromen vanuit dierlijke mest. 36 ondernemers verspreid over Brabant hebben ervaring opgedaan met diverse meststoffen en toedieningstechnieken. Tijdens de presentatie van de bevindingen spraken de betrokken partijen uit dat de opdracht nog niet klaar is. ZLTO zet in op verlenging van het programma.

Werkbezoek ChristenUnie en SGP

ZLTO een bijdrage geleverd aan een werkbezoek van de fracties van SGP en de Christen Unie in Zeeland en Noord Brabant. Bij dit werkbezoek waren ook minister Piet Adema en 1e Kamerlid Peter Schalk aanwezig.

Het bezoek startte met een bijdrage van deelnemers aan het project Emissiereductie in kalverstallen. Zij bijten zich al jaren vast in de verkenning van nieuwe, brongerichte systemen. Daarna is een bezoek gebracht aan Groenewoud Gas waar van 18 melkveehouders mest wordt vergist en verwerkt tot waardevolle emissiearme meststromen en groen gas.

Via deze weg brengt ZLTO integrale oplossingen onder de aandacht en wordt toegelicht hoe deze een bijdrage kunnen leveren aan meerdere maatschappelijke opgaven.