Lobby maandoverzicht: leidingen, drinkwaterwinning en nitraat

Icoon - Lobby

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in dit maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand juli 2023.


ZLTO reageert op concept NRD Nederwiek 3

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT willen een ondergrondse hoogspanningsverbinding aanleggen van het windenergiegebied Nederwiek in de Noordzee naar de gemeente Geertruidenberg of Moerdijk. ZLTO Moerdijk en ZLTO Amerstreek hebben een zienswijze ingediend.

Het westen van Brabant vindt ZLTO geen logisch gebied om energie aan te landen van een windpark wat ter hoogte van IJmuiden ligt. Tevens worden Moerdijk en Geertruidenberg al getroffen door tal van energie- en infrastructuur projecten. De landbouwsector wil deze vruchtbare gronden behouden voor optimaal agrarisch gebruik. De lokale afdelingen hebben in hun reactie om een zo breed mogelijke bandbreedte van onderzoek gevraagd en aandachtspunten meegegeven voor het onderzoek.

Nieuwe waterwinning in West-Brabant

Brabant Water is van plan om drinkwater te winnen ten noordoosten van het dorp Kruisland in de gemeente Steenbergen. Dit heeft in potentie impact op agrarische bedrijven in de omgeving. Zo zal de grondwaterstand dalen, met een grote risico op droogteschade aan gewassen tot gevolg. Mogelijk zorgt de drinkwaterwinning bovendien voor nieuwe regels en beperkingen voor agrariërs, bijvoorbeeld op het gebied van uitspoeling van nitraat en gewasbeschermingsmiddelen.

De Provincie Noord-Brabant is een procedure gestart om de milieueffecten van de waterwinning te onderzoeken. ZLTO heeft voor deze procedure een zienswijze ingediend.

Voortzetting bestuursovereenkomst ‘nitraat’

ZLTO blijft samen met LTO Nederland betrokken bij de bestuursovereenkomst rondom de aanpak van nitraatuitspoeling in grondwaterbeschermingsgebieden (BO Nitraat). Boeren in deze gebieden nemen diverse bovenwettelijke maatregelen die het stikstofoverschot in de bodem verlagen.

Eerder dit jaar heeft LTO in samenwerking met de regionale LTO-organisaties (waaronder ZLTO) een achterbanraadpleging gehouden. Op basis daarvan voelt (Z)LTO zich gesterkt in de gedachte dat het (in het belang van onze leden) belangrijk is dat LTO betrokken is bij de uitvoering van de bestuursovereenkomst in 2023. Wel zijn en blijven LTO en haar leden kritisch op de overeenkomst.

Expertsessie BedrijfsBodemWaterPlan

ZLTO heeft bijgedragen aan een sessie over de inzet van het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) voor het nieuwe beregeningsbeleid in Noord-Brabant. Die werd georganiseerd door de provincie en de Brabantse waterschappen. Het leidende principe is ‘voor wat, hoort wat’. Boeren die water besparen en vasthouden, moeten daarvoor beloond worden. ZLTO heeft meegedacht over (praktisch uitvoerbare) maatregelen die positief scoren voor het vasthouden van water.

Demomiddag wolfwerende maatregelen in Zeeland

Op 30 juni organiseerden De Zeeuwse Vereniging van Schapenhouders, Wolffencing Zuid Nederland, Wolfederatie en de Provincie Zeeland een demo-middag voor schapenhouders en geïnteresseerden. De organisatoren lieten zien hoe we schapen tegen aanvallen van de wolf kunnen beschermen. Verschillende preventiemethoden kwamen aan bod. Van vaste rasters en flexinetten tot het kiwitech systeem waarbij met behulp van een quad draden kunnen worden uitgereden. Ook werden de aanwezigen voorzien van achtergrondinformatie over de levenswijze van de wolf en de afhandeling na schade. De informatiemiddag is goed bezocht door de Zeeuwse schapenhouders.