Lobby maandoverzicht: geur, geborgde zetels en vertrouwenspersoon

Icoon - Lobby

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in dit maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand november 2022.


Rondetafelgesprek Geur met Kamerleden

Ter voorbereiding op het Tweede Kamberdebat op 10 november 2022 over geur heeft er een ronde tafelgesprek plaatsgevonden met de Kamerleden. Naast bezorgde omwonenden en vertegenwoordigers van de overheid hebben POV (Linda Verriet) en (Z)LTO (Herman Litjens) ook deelgenomen aan dit gesprek. Ze zeiden dat veehouders in geen overlast willen geven aan de omgeving en het in de meeste gevallen ook niet doen. LTO bracht in dat het goed is dat gemeenten hun eigen geurbeleid mogen ontwikkelen maar dat de bandbreedtes te groot zijn. De geurnormen die de gemeente veehouderij oplegt zouden bovendien ook moeten gelden voor ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt van veehouderijbedrijven.

Pilot Vertrouwenspersoon Veilig Buitengebied verlengd

Het ministerie van Justitie en Veiligheid verlengt de subsidie aan ZLTO voor een vertrouwenspersoon Veilig buitengebied (zlto.nl) met drie jaar. Sinds dit jaar kent ZLTO een vertrouwenspersoon Veilig Buitengebied: Femke van der Plas. Zij geeft actief voorlichting, is aanspreekpunt voor agrariërs (leden en niet-leden) en onderhoudt intensief contact met gemeenten, politie en justitie.

Kennismaking Brabantse lijsttrekker D66

Op 28 november heeft ZLTO voor een delegatie van D66 een werkbezoek georganiseerd. De aanleiding was enerzijds kennismaking met de nieuwe fractievoorzitter voor de komende Provinciale Statenverkiezingen en anderzijds om hen mee te nemen in de mogelijkheden van innovaties.

Geborgde zetels waterschap

Ondanks veel inzet vanuit (Z)LTO is het niet gelukt om het wetsvoorstel voor vermindering van de geborgde zetels in het waterschapsbestuur tegen te houden. Het is nu afwachten wanneer de nieuwe wet in het Staatsblad komt. Als dat niet voor 19 december is, zal het aantal geborgde zetels in het Algemeen Bestuur bij de komende verkiezingen nog hetzelfde blijven als nu het geval is.

Waterschap steunt kritiek brief Water en Bodem Sturend

De categorie Ongebouwd van waterschap De Dommel heeft met input van ZLTO een motie ingediend over de gevolgen van de recente kabinetsbrief ‘Water en Bodem sturend’. Deze motie constateert dat het overheidsbeleid en het Addendum 7e Nitraatactieprogramma een zware wissel trekken op gebiedsoverleggen, waar toch al heel veel besproken moet worden. In de motie, die door het Algemeen Bestuur unaniem is overgenomen, wordt aan het Dagelijks Bestuur gevraagd om die zorg te delen met andere relevante organisaties in de regio en met de overheid. Met vooral de vraag: hoe kan geborgd worden dat er wel tot uitvoering gekomen kan worden.  

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen