Lobby maandoverzicht: compensatie energiekosten, GLB en 7e APN

Icoon - Lobby

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in dit maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand oktober 2022.


ZLTO tegen uitbreiding beregeningsverboden

ZLTO heeft zich in het Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg fel verzet tegen interim-beleid voor beregening uit grondwater, voor de korte termijn. Er werd gesproken over het eventueel uitbreiden van het urenverbod van graslandberegening in de zomer en/of beregeningsverboden voor andere teelten. Voor ons is dat onacceptabel. Immers, in het Grondwaterconvenant van eind 2021 is juist afgesproken dat alle organisaties en overheden evenredig moeten bijdragen aan herstel van de waterbalans. Een interim-beleid voor beregening is dan onevenwichtig.

Uitspraak emissiearme vloeren bij jongvee 

De Rechtbank Oost-Brabant heeft uitspraak gedaan over het toepassen van emissiearme vloeren bij jongvee. De rechtbank heeft aangegeven dat de uitkomsten te onzeker zijn om ze te gebruiken voor de Wnb-verlening. Het is enorm triest voor de desbetreffende veehouders dat hun vergunning onderuit is gegaan. Tegelijkertijd geeft de Rechter de Provincie Noord-Brabant ook een dringend advies: ‘het is aan de provincie is om te kijken of de verplichtingen in de IOV, die betrekking hebben op het emissiearm huisvesten van jongvee, wel kunnen worden gehandhaafd’. 

ZLTO heeft de afgelopen jaren steeds bepleit en dat ook in de Rechtszaak tegen de Provincie naar voren gebracht dat er geen eisen gesteld kunnen worden aan jongveevloeren omdat er geen RAV normen zijn. Daar is destijds door de burgerrechter niets meegedaan. Via een omweg worden we op dit punt toch in het gelijk gesteld. ZLTO blijft van mening dat het stallenbesluit voor alle veehouders uitgesteld moet worden.

Inzet compensatieregeling energiekosten 

Tijdens Prinsjesdag is aangekondigd dat er gewerkt wordt aan een pakket voor MKB. (Z)LTO heeft tijdens een bijeenkomst met de betrokken ministers en de sociale partners aandacht gevraagd voor de agrarische sector, die veel last ondervindt van de sterk gestegen energieprijzen en moet kunnen profiteren van het steunpakket. Er komt over het steunpakket op z’n vroegst eind oktober meer duidelijkheid. LTO levert samen met VNO/NCW,MKB inbreng voor een goede regeling waarbij ook de agrarische ondernemers gebruik van kunnen maken.

Onduidelijkheid GLB en 7e APN

De ontwikkelingen rond het 7e actieplan nitraatrichtlijn en het GLB houden de gemoederen flink bezig. Er is veel onduidelijkheid over de invulling hiervan, en hier komen de onlangs gepresenteerde voorwaarden in de derogatiebeschikking nog bij. Als gevolg daarvan ontbreekt onder andere helderheid over welke gewassen voor 1 oktober wel en niet van het land hoeven te zijn op alle zand- en lössgronden. Ook de informatievoorziening vanuit de overheid is ver onder de maat. Onze leden weten niet waar zij rekening mee moeten houden, terwijl de plannen voor volgend jaar al vast staan en afspraken over ruil, huur en verhuur zijn gemaakt en contracten zijn afgesloten. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid en is compleet onacceptabel. Mede onder druk van ZLTO wordt door de sector nu ingezet op een overgangsjaar: een pas op de plaats om samen met de sector te komen tot een acceptabele invulling van het GLB en 7e APN vanaf 2024.

Percelen Jacobpolder gespaard bij aanleg kabels

Dankzij de lobby van ZLTO is het Waterschap Scheldestromen ervan overtuigd dat het mogelijk en veilig is om stroomkabels te leggen door de secundaire zeewering in de Jacobpolder in Zeeland. Hierdoor wordt een groot aantal percelen ontzien van ontgravingen en boringen.

Aanvankelijk leek het door de functie van deze zeewering niet mogelijk om een kabel doorheen te trekken, maar op aandringen van ZLTO, de Provincie Zeeland en TenneT is een onderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat dit wel mogelijk is.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen