Lobby maandoverzicht: Budget voor energieoplossingen en druk op buitengebied

Icoon - Lobby

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in dit maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand mei 2024.


Budget voor energieoplossingen en zoetwater voor de landbouw 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en netbeheerder TenneT werken samen aan drie hoogspanningsnetten op zee. Agrariërs ondervinden op dit moment en mogelijk later overlast van de aanlanding van wind op zee, door de werkzaamheden voor dit hoogspanningsnetwerk op hun land. Daarom is ZLTO betrokken geweest bij het klimaatfonds. In samenwerking met de provincie heeft dit geresulteerd in het verdelen van dit budget middels projecten, die gericht zullen zijn op het verminderen van de overlast voor de landbouw. Het geld zal worden gebruikt om projecten te versnellen die momenteel onvoldoende financiering hebben 

In Nieuwsuur-uitzending aandacht voor drugsproblematiek buitengebied 

Op 21 mei is in een uitgebreide reportage stilgestaan bij het feit dat criminele netwerken actief zijn in het agrarische buitengebied. Dit naar aanleiding van recente landelijke politiecijfers over 2023, die een grote stijging van het aantal drugslabs en drugsdumpingen laten zien. In het nieuwsitem is – onder andere aan de hand van een schrijnende casus - aandacht gevraagd voor de kwetsbare positie, waarin agrariërs en agrarisch loonwerkers terecht kunnen komen. 

Deltacommissaris brengt bezoek aan ZLTO-lid 

Op dinsdag 21 mei bracht de Deltacommissaris (Co Verdaas) een bezoek aan ZLTO-lid Gillis Klompe in Dreischor. Het bezoek was onderdeel van de kennismaking tussen LTO Nederland (inclusief LLTB, LTO Noord en ZLTO) en Co Verdaas, die op 1 december van het vorige jaar is benoemd als Deltacommissaris. Tijdens de kennismaking is onder andere gesproken over de structurerende keuzes uit de beleidsnota ‘Water en Bodem Sturend’, met in het bijzonder de voor (Z)LTO knellende keuzes voor de kustgebieden, waarin het Rijk aangeeft in de toekomst geen zoetwater meer te garanderen en terughoudend is met externe aanvoer.

(Z)LTO heeft met argumenten aangegeven richting de Deltacommissaris dat het voor de vruchtbare delta van Nederland onmisbaar is dat we op een slimme manier met ons water omgaan, en wateraanvoer hoort daar ook bij. Daarnaast is ook gesproken over de inzet die de sector doet in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, kortweg DAW. Het was een constructief gesprek.  

ZLTO bereikt akkoord met Refresco over compensatieregeling 

Refresco Benelux, (locatie Maarheeze) en ZLTO, zijn in goed overleg een compensatieregeling voor grondwater overeengekomen. Het betreft een regeling voor de jaren 2019 t/m 2023, maar ook zijn er afspraken gemaakt voor de komende jaren. Het gaat om circa 25 hectare en betreft onderstaande kadastrale percelen. Vanuit ZLTO zijn Leo van Velthoven (portefeuillehouder Water van ZLTO-afdeling Groote Heide) en Belangenbehartiger Michael van der Schoot betrokken bij de totstandkoming van de nieuwe compensatieregeling. Eigenaren of pachters die in aanmerking komen voor de compensatie kunnen zich melden bij Refresco  via het e-mailadres Receptie.Maarheeze@refresco.com onder vermelding van ‘compensatie’ met bijgevoegd onderstaande informatie:  

  • Kadastraal uittreksel (eigendomsbewijs in geval van eigenaar) of;
  • Pachtovereenkomst (in geval van gebruiker)

 Als blijkt dat je recht hebt op compensatie neemt Refresco vervolgens contact met je op. 

Brabantse ontwikkelaanpak stikstof

De provincie Brabant heeft een bijeenkomst voor maatschappelijke partners over de Brabantse Ontwikkelaanpak Stikstof (BOS) georganiseerd. Daar heeft Angelique Huijben een reflectie gegeven op de BOS. Daarin ga ze aan dat de doelen onrealistisch hoog zijn. Ze ga aan dat als het provinciebestuur toch blijft vasthouden aan dit percentage, dit ook grote gevolgen heeft voor alle andere Brabantse ambities. Dat vraagt ook om realisme ten aanzien van de doelen, stelt Huijben. Zij wenst dat bedrijven de ruimte krijgen om op hun manier doelen te halen.

Werkbezoek ministerie van JenV: het belang van intensievere focus op een veilig buitengebied benadrukt 

Criminele netwerken zijn momenteel zeer actief in ons buitengebied; dit zien we onder meer terug in het aantal recent opgerolde drugslabs en het aantal drugsdumpingen. Mede tegen deze achtergrond vond afgelopen week een werkbezoek van ambtenaren van JenV aan ZLTO plaats. Zo is tijdens het werkbezoek door Hendrik Hoeksema veel dank uitgesproken voor de ondersteuning die we vanuit het Rijk momenteel ontvangen voor de inzet van de vertrouwenspersoon veilig buitengebied en de PVO-gelden voor organisatie van boerenlunches, weerbaarheidstrainingen en veiligheidsscans op het erf.

Vervolgens is benadrukt dat het van belang is om samen de komende jaren meer werk te maken van meer nabijheid van de overheid in het buitengebied, zoals wijkagenten en andere contactmogelijkheden, focus op de in het buitengebied actieve criminele netwerken én aantrekkelijke sloopregelingen. In dat kader is de afspraak gemaakt om de komende tijd nog intensiever samen op te trekken.