Lobby maandoverzicht: beregeningsbeleid, NV-gebieden en natuurdoelen

Icoon - Lobby

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in dit maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand februari 2024.


Oproep aan provincie Noord-Brabant

ZLTO heeft de Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Noord-Brabant opgeroepen om realistische doelen te stellen voor natuurherstel.

‘Niets is zo frustrerend dan werken aan doelen die nooit kunnen worden gehaald. Laten we daarom doelen stellen die voor boeren en tuinders wel realiseerbaar zijn’, schrijft voorzitter Wim Bens aan de provincie. Tegelijkertijd roept Bens het provinciebestuur op om boeren en tuinders duidelijkheid en perspectief te bieden. ‘Kom met heldere doelen en blijf weg van middelenvoorschriften. Gun innovatieve boeren – mentaal, sociaal en technologisch – de ruimte om hun ideeën uit te werken. Laat de praktijk leidend zijn.’

Regiotour LTO over bodem, water en mineralenbeleid 

Op woensdag 21 februari en dinsdag 27 februari vond in ’s-Hertogenbosch en Woensdrecht de regiotour plaats, georganiseerd door ZLTO en LTO Nederland. Ruim 170 ondernemers lieten hun geluid horen, met oog op het water-, bodem- en mineralenbeleid. Tijdens deze bijeenkomsten hebben leden hun mening gegeven over de lobbyinzet vanuit LTO en ZLTO. Wij nemen deze input mee om onze lobbystrategie te versterken en de belangen van de sector landelijk zorgvuldig te kunnen behartigen. Op donderdag 7 maart vindt de landelijke bijeenkomst plaats in Nijkerk, waarbij politici het geluid vanuit de regio’s gepresenteerd krijgen. Wij hopen een groot aantal van jullie daar te ontmoeten, zodat we de stem van de sector, met inbreng van onze (lokale bestuurs)leden, kunnen laten horen.

Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas (RBOM) stuurt brief NV-gebieden

Het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas (RBOM) heeft een brief gestuurd naar minister Adema over de aanwijzing van de ‘nutriënten verontreinigde (NV-)gebieden. ZLTO heeft gelobbyd voor het versturen van deze brief. In het RBOM zitten provincies en waterschappen uit het Maasstroomgebied, en ook ZLTO is lid van dit bestuurlijk overlegorgaan.

Het RBOM heeft teleurstelling geuit over het gebruik van verouderde data voor het aanwijzen van (een deel van) de NV-gebieden. Het RBOM benadrukt ook de noodzaak om de grensoverschrijdende opgave met betrekking tot instromend Vlaams water op te lossen en verzoekt de minister om gesprekken op bestuurlijk niveau in Vlaanderen aan te gaan. Daarnaast dringt het RBOM aan op het baseren van aanwijzingen van gebieden na 2024 op actuele gegevens en het implementeren van een consistente methode van bronnenanalyse in heel Nederland. ZLTO is blij dat het RBOM de zorgen van ZLTO onderschrijft en dat deze namens het RBOM zijn gedeeld met de minister.

Beregeningsbeleid in Noord-Brabant

Het beregeningsbeleid in Noord-Brabant wordt herzien. ZLTO heeft ervoor gepleit om het principe ‘voor wat hoort wat’ de kern te maken van dit nieuwe beleid. We vinden dat waterconservering beloond moet worden.

Om dit concreet te maken is in de afgelopen maanden gewerkt aan het uitwerken van een hydrologische module in het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP). Daarnaast willen de waterschappen het hebben van een debietmeter verplichtstellen. Feitelijk is het hebben van een debietmeter bij het onttrekken van grondwater al verplicht vanuit het Waterbesluit, alleen veel waterschappen gedogen momenteel het vermeningvuldigen van de pompcapaciteit met het aantal uren dat de grondwaterpomp aanstaat. De waterschappen onderzoeken nu om deze gedoogconstructie op te zeggen bij de herziening van het beregeningsbeleid. ZLTO pleit ervoor om géén overhaaste beslissingen te nemen, en roept leden op om hun ervaringen met debietmeters te melden bij michael.van.der.schoot@zlto.nl. Deze ervaringen worden meegenomen bij de verdere beleidsoverwegingen. 

Klankbordgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente

Er is al jaren een klankbordgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroente in het Zuidoostelijke zandgebied. Deze klankbordgroep laat geluiden horen naar de landelijke vakgroep. In deze groep hadden voorheen minder ZLTO-leden zitting dan LLTB-leden. Recent is afgesproken dat die verdeling gelijkwaardig wordt. De eerste bijeenkomst in nieuwe opzet zal plaatsvinden op 28 maart. De klankbordgroep komt een keer of 4 per jaar samen.

Ongewenst bezoek: hoe kun je slim handelen?

Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland (PVO-BZ) en ZLTO hebben op 5 februari een weerbaarheidstraining georganiseerd voor de ZLTO-afdeling Amerstreek. Deze training bood 20 agrarisch ondernemers de mogelijkheid om actief met elkaar aan de slag te gaan en in gesprek te gaan. Aan de hand van realistische casussen, nagespeeld door professionele trainingsacteurs, werden belangrijke vragen behandeld. Deze weerbaarheidstraining, gefinancierd door het Ministerie van Justitie en Veiligheid, werd zeer positief ontvangen door de aanwezigen. Heb jij ook interesse in deze training voor jouw ZLTO-afdeling? Laat het ons dan weten via vertrouwenspersoon@veilig-buitengebied.nl.