Lobby maandoverzicht: actie glastuinbouw, derogatie en TenneT

Icoon - Lobby

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in dit maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand september 2022.


Werkbezoek Provinciale Staten 

Op vrijdag 23 september heeft ZLTO samen met een aantal leden een inspirerend werkbezoek voor Provinciale Staten georganiseerd. Aanleiding was de discussie over de Uitvoeringsagenda Mest waaraan de provincie werkt.

Het werkbezoek begon met een bijdrage van deelnemers aan het project Emissiereductie in kalverstallen. Zij bijten zich al jaren vast in de verkenning van nieuwe, brongerichte systemen. De aanwezigen zijn meegenomen in hun ervaringen en de hobbels die zij tegenkomen. Daarna brachten weeen bezoek aan een initiatief waar van 17 melkveehouders mest wordt vergist en verwerkt tot waardevolle emissiearme meststromen en groen gas.

Beide initiatieven zijn voorbeelden hoe een integrale aanpak inclusief mestverwaarding een bijdrage kan leveren aan meerdere maatschappelijke opgaven. Denk aan de reductie van stikstof, broeikasgassen en geur en de productie van groen gas. De agrarische sector kan en wil een bijdrage leveren aan deze doelen, maar deze potentie moet wel gewaardeerd en ondersteund worden. Het huidige stallenbeleid in Noord-Brabant is hierbij een belemmering en staat haaks op de visie uit de Uitvoeringsagenda. Dit geldt voor de inhoud en het tijdspad. ZLTO blijft inzetten op uitstel van het stallenbeleid en een realistische invulling van de Uitvoeringsagenda Mest inclusief het benutten van de potentieel om bij te dragen aan de benodigde energietransitie.

Adviescommissie Droogte 2040 

Vorige week presenteerde de Adviescommissie Droogte een rapport waarin zij vergaande maatregelen adviseerde om het grondwaterpeil in Noord-Brabant te verhogen en droogte te bestrijden. ZLTO heeft bij deze presentatie ten overstaan van 200 bezoekers uit het waternetwerk gezegd dat de sector al de weg is opgegaan die de commissie beschrijft: water vasthouden, zuiniger water toedienen en de waterbalans herstellen. ZLTO zet zich de komende jaren in om dat te versterken. We zullen er op toezien dat ook andere organisaties hun bijdrage leveren. Advies Droogtecommissie (zlto.nl)

Uitbreiding BodemUP 

Het programma BodemUP is een initiatief van ZLTO. De provincie en de waterschappen waarderen deze aanpak en willen het aantal deelnemers willen laten groeien van 650 naar 1750. Aan ZLTO is de opdracht gegund om deze uitbreiding te coördineren. Daardoor wordt ZLTO in staat gesteld om ook de komende jaren sturend te zijn in het ondersteunen van agrariërs in duurzaam bodemgebruik. www.zlto.nl/bodemup

ZLTO versterkt publieksactie Glastuinbouw Nederland 

Glastuinbouw Nederland (onderdeel LTO Nederland) heeft een publieksactie opgezet, omdat de glastuinders in zwaar weer verkeren door de hoge energieprijzen. ZLTO ondersteunt deze actie van harte en roept iedereen op de petitie te ondertekenen. De petitie vindt u onder de naam ‘Stabiliseer de energieprijzen en ondersteun de glastuinbouw’ op petities.nl

Derogatie 

Na lang wachten is er duidelijkheid over derogatie voor graasdierenmest. Naast volledige afbouw van de regeling tot aan 2026 komen er veel voorwaarden bij die voor de sector beperkingen met zich meebrengen. Dit raakt niet alleen bedrijven die gebruik maken van derogatie.

‘De uitkomst is een enorme domper en voelt als een volgende klap in het gezicht na alles wat er afgelopen periode al over onze boeren en tuinders is uitgestort,’ zegt Janus Scheepers, ZLTO-bestuurder Bodem & Water. Het enige lichtpuntje in de beschikking is dat voor 2022 de regels niet met terugwerkende kracht wijzigen.

ZLTO maakt zich sterk voor een verdere ontwikkeling naar kringlooplandbouw en productie van voldoende, veilig en betaalbaar voedsel. Met de afschaffing van de derogatie raken deze punten verder buiten bereik en wordt het speelveld van boeren en tuinders opnieuw onder druk gezet. De kosten voor mestafzet stijgen en er moet meer kunstmest aangekocht worden. Ook de invulling van grondgebondenheid wordt door dit besluit nog uitdagender omdat er meer grond nodig is voor het plaatsen van de geproduceerde mest.

Vanuit LTO is een nieuwsbericht gepubliceerd. Los van een inhoudelijke reactie wordt hierin ook ZLTO-bestuurder Joris Baecke geciteerd vanuit zijn rol als portefeuillehouder Bodem & Water bij LTO Nederland: ‘Boeren en tuinders willen meewerken aan oplossingen voor de vraagstukken waar de sector voor staat, maar het wordt ons zo langzamerhand onmogelijk gemaakt. Het is echt de vraag wat de nieuwe perspectiefbrief nog kan bieden, want op deze manier raakt elk perspectief voor de sector steeds verder uit het zicht.’

TenneT overtuigd van boringen

Op het tracé Bergen op Zoom – Tholen – Schouwen-Duiveland dient het stroomnetwerk versterkt te worden ten behoeve van onder andere de energietransitie. Deze werkzaamheden hebben een enorme impact op de percelen van de betrokken grondeigenaren. Door een krachtige, gezamenlijke lobby van de betrokken ZLTO- afdelingen is het gelukt om TenneT over te halen om de kabels voor grote delen van het traject aan te leggen door middel van boringen in plaats van open ontgravingen.

Het projectteam van TenneT is overtuigd geraakt van het belang en de impact van boringen voor onze leden. Inmiddels hebben zij intern onze wensen overgebracht en de organisatie van TenneT overtuigd van het belang van boringen voor het slagen van dit project.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen