Het ZLTO lobby jaaroverzicht van 2021

akker en bomen-1700x900

Het afgelopen jaar heeft ZLTO de belangen van de agrarische sector op allerlei manieren behartigd. De focus lag op tien speerpunten die we begin 2021 hebben vastgesteld. Wat is er op die punten bereikt?


ZLTO zet zich iedere dag in om de belangen van boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en zuidelijk Gelderland effectief te behartigen. In 2021 hebben we ons in het bijzonder ingezet voor tien dossiers die cruciaal zijn in ons werkgebied. In het besef dat lobbyen de kunst van het haalbare is, zijn we tevreden over de resultaten. Uiteraard zetten we ook in 2022 met volle kracht in voor een sterke, levendige en waardevolle agrarische sector. Het aantal ‘speerpunten’ hebben we uitgebreid naar twaalf.

In het onderstaande filmpje geven we per speerpunt van 2021 de stand van zaken.

  • Beregenen tegen droogte: We hebben verdere beregeningsbeperkingen kunnen voorkomen. Door het grondwaterconvenant zal de beregeningsbehoefte bij agrariërs verminderen.
  • Energie: De energiestrategieën in onze regio’s zijn nadrukkelijk beïnvloed. Toepassing van zonneladder en behoud van een goede landbouwstructuur staan centraal.
  • Glastuinbouw en TOV: In het Brabantse beleid is meer ruimte gegeven aan solitaire glastuinbouwbedrijven en teeltondersteunende kassen.
  • Mestbewerking: De provincie Noord-Brabant heeft het plan MER-mest on-hold gezet. Wij blijven echter het belang van mestbewerking in het buitengebied benadrukken.
  • Minder regels rondom stikstof: In Noord-Brabant zijn er op het stallenbeleid uitzonderingen gekomen voor stoppers en natuurinclusieve bedrijven.
  • Natuurbeheer op het boerenerf: Ook agrarische ondernemers kunnen een beroep gaan doen op geld uit het Landelijk Programma Natuur.
  • Onkruidbestrijdingsmiddelen: Voor een aantal kleinere teelten is een aantal nieuwe onkruidmiddelen toegelaten.
  • Reduceren emissies: We werken toe naar vergunningen op basis van doelvoorschriften en real-time monitoring.
  • Werkbaar wolvenplan: We lobbyen hard voor een wolvenplan in Noord-Brabant, dat een integrale aanpak moet borgen hoe om te gaan met deze ‘nieuwkomer’.
  • Zoet water Zeeland: De provincie heeft het Zeeuws Deltaplan Zoetwater vastgesteld, na een amendement vanuit onze sector. Zo hebben we een optimale startpositie voor de zoetwaterbeschikbaarheid.