GGA Brabantse Wal: stand van zaken

hw08ie6k4d

In het kader van de gebiedsgerichte aanpak (GGA) zit ZLTO aan tafel met andere belanghebbenden op en rondom de Brabantse Wal. Zo gaan we invulling geven aan de opgaven die er liggen in dit gebied.


Nu de visievormingsfase is begonnen, worden de knelpunten en wensen van de verschillende gebiedspartners uitgewerkt voor kleinere gebieden. De Brabantse Wal is opgedeeld vanuit de oorspronkelijke grondslag wat resulteert in 4 deelgebieden: de zeekleipolders, de steilrand, het hoog zand en het laag zand. Tevens zijn er inmiddels drie werkgroepen opgestart. In die groepen verdiepen de gebiedspartners zich in stikstof, gronddynamiek en communicatie/participatie. De groepen zijn net opgestart en de vragen die momenteel per onderwerp spelen, worden nu verhelderd.

Agrarische invulling

Uit de keukentafelgesprekken die in een straal van 1 kilometer rondom de Brabantse Wal zijn gevoerd, is onder andere naar voren gekomen dat ondernemers zelf graag willen meedenken over de agrarische invulling van het proces. Boeren en tuinders hebben immers iets te bieden, en willen daar ook iets voor terug. We denken over deze invulling na in een klankbordgroep met betrokken leden. Als aanvulling op de gesprekken die zijn gevoerd, heeft de klankbordgroep een enquête uitgezet die elke agrarische ondernemer uit gemeenten Steenbergen, Bergen op Zoom, Roosendaal en Woensdrecht heeft kunnen invullen. Daar is goed op gereageerd. Dank daarvoor! 

De resultaten van de enquête geven de klankbordgroep handvatten om de belangrijkste aandachtspunten en voorwaarden uit te schrijven. Deze speerpunten en randvoorwaarden worden momenteel uitgewerkt. Aan het einde van de zomer zullen twee bijeenkomsten georganiseerd worden om dit document te valideren zodat het ingebracht kan worden in het GGA proces. Je wordt voor deze bijeenkomsten te zijner tijd uitgenodigd.

Mocht je in de tussentijd vragen hebben, meld je dan bij de desbetreffende afdelingsvoorzitter of Monique Oostvogels, regionale belangenbehartiger West-Brabant (tel: 06 21 21 24 06).