Gezocht: ondernemers die met klimaat aan de slag willen

c7s90kg5ci

Vanuit ZLTO willen we agrariërs ondersteunen die stappen willen zetten richting een klimaatbestendige landbouw als onderdeel van een veerkrachtig landbouwsysteem. Hiervoor willen we een netwerk opzetten van agrarische bedrijven die dienen als inspiratie en voorbeeld, voor zowel politiek, burgers als collega-ondernemers. Hiervoor zijn we op zoek naar ondernemers in de grondgebonden sectoren die hun kennis willen verbreden en hun ervaringen rond klimaatbewust boeren willen delen met andere ondernemers.


Klimaat is een belangrijk thema. Als agrarisch bedrijf krijg je er steeds meer mee te maken,  bijvoorbeeld omdat je afnemer vraagt om een lagere carbon footprint, maar ook omdat je zelf te maken hebt met de gevolgen van klimaatverandering: te warm, te koud, te droog, te nat.

De EU en Nederland hebben al doelen geformuleerd voor de bijdrage die de landbouw moet leveren aan het reduceren van onze broeikasgasemissies; en ketenpartijen kijken steeds meer naar hun carbon footprint. Maar belangrijker is dat klimaatmaatregelen voor de agrariër ook economisch interessant (kunnen) zijn, doordat het leidt tot kostenbesparingen, economische meeropbrengsten en een meer veerkrachtig landbouwsysteem.

Vanuit ZLTO willen we agrariërs ondersteunen die stappen willen zetten richting een klimaatbestendige landbouw als onderdeel van een veerkrachtig landbouwsysteem. Hiervoor willen we een netwerk opzetten van agrarische bedrijven die dienen als inspiratie en voorbeeld, voor zowel politiek, burgers als collega-ondernemers. 

Hiervoor zijn we op zoek naar ondernemers in de grondgebonden sectoren die hun kennis willen verbreden en hun ervaringen rond klimaatbewust boeren willen delen met andere ondernemers. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verminderen van broeikasgasemissies, energiemanagement, productie van duurzame energie, het verhogen van het organische stofgehalte, het verlagen van de carbon footprint of het meer klimaatadaptief maken van het bedrijf.

Wat biedt ZLTO deze ondernemers:

  • Begeleiding bij het opstellen van een klimaatstrategie op maat voor het bedrijf en bij het uitvoeren daarvan, gedurende 6 jaar. Denk aan het berekenen van de carbon footprint, van de potentiële koolstofvastlegging of het ontwikkelen van een klimaatadaptatieplan.
  • Deelname aan een Europees netwerk van 1500 voorbeeldbedrijven en internationale kennisdeling.
  • De leerpunten worden meegenomen in de belangenbehartiging.
  • Een vergoeding van € 500/jaar gedurende 6 jaar.

Wat vraagt ZLTO van deze ondernemers:

  • Bereidheid om een klimaatstrategie op te stellen en de voortgang jaarlijks te bespreken met een ZLTO-specialist.
  • Bereidheid om in ieder geval 3 maal in die 6 jaar een groep collega’s te ontvangen en kennis en ervaringen te delen. 
  • In principe vragen we deelname voor een periode van 6 jaar, maar natuurlijk is tussentijds stoppen altijd bespreekbaar.

Ondernemers met interesse kunnen zich melden bij Marjon Krol: +31653363937.