Generiek bodembeleid uit EU draagt niet bij aan beter bodembeheer

dylan-de-jonge-9SjCXUq_qSE-unsplash
LTO Nederland

Het Europese voorstel voor een Bodemmonitoringsrichtlijn houdt onvoldoende rekening met de diverse bodemtypes en bodemeigenschappen binnen Europa, laat LTO weten als reactie op de publieke consultatie van dit voorstel. LTO is geen voorstander van de invoering van een nieuwe Europese richtlijn voor de bodem: generiek beleid met nieuwe verplichtingen en beperkingen op de waardevolle landbouwgronden in Nederland leiden niet tot beter bodembeheer.


Binnen de Europese Unie is geen bodem hetzelfde. Karakteristieken verschillen enorm tussen landen, en zelfs binnen landen. LTO vindt daarom dat subsidiariteit – alleen op Europees niveau regelen wat niet op nationaal niveau geregeld kan worden – leidend moeten zijn in dit voorstel. Zowel de Eerste– als de Tweede kamer concludeerden eerder ook al dat het Europese voorstel niet in overeenstemming is met het subsidiariteitsbeginsel.

In plaats van nieuw Europees beleid pleit LTO voor stimulerende maatwerkmogelijkheden die per gebied, bedrijf of perceel uitnodigen tot nog beter bodembeheer. Bovendien moeten afspraken aansluiten bij praktische uitdagingen en behoeften van boeren en tuinders. Door de sector en keten verantwoordelijkheid te laten nemen kan dit worden geborgd.

Positie kabinet

LTO vindt het onbegrijpelijk dat het demissionair Kabinet de bezwaren van de Eerste- en Tweede Kamer niet steunt. Het Kabinet geeft aan uiterst kritisch te zijn op het voorliggende voorstel omdat het niet werkbare onderdelen bevat. Echter steunt het kabinet het voorstel wél, mits het op onderdelen wordt aangepast. LTO roept het Kabinet op om haar positie te heroverwegen en zich duidelijk tegen dit voorstel uit te spreken, op basis van het subsidiariteitsbezwaar dat de Eerste- en Tweede Kamer aangekaart hebben.

Bodemmonitoringsrichtlijn

Op 5 juli 2023 presenteerde de Europese Commissie de Bodemmonitoringsrichtlijn. Met het voorstel voor een bodemmonitoringsrichtlijn wil de Europese Commissie komen tot een geharmoniseerde definitie van bodemgezondheid en een samenhangend monitoringskader opzetten. Ook wil de Commissie met het voorstel duurzaam bodembeheer bevorderen. LTO gaf eerder al aan beter bodembeheer als basis te zien voor een duurzame landbouw – maar pleit hierbij voor maatwerk, stimulansen en een vrijwillige benadering.