Gebiedsgerichte aanpak Grenscorridor; 'Wederzijdse waardering nodig'

cows-2733283_1920
Ralf Pijnenburg - Nieuwe Oogst

De landbouw moet een gelijkwaardige plek krijgen in het overleg over de gebiedsgerichte aanpak (GGA) Grenscorridor. Agrariërs hebben nu nog te veel het gevoel als vijfde wiel aan de wagen te hangen bij de herinrichting van het gebied. Dat geluid was onlangs te horen tijdens een ZLTO-ledenbijeenkomst in de Malpie Hoeve in Valkenswaard.


Om alle opgaven in het gebied Grenscorridor een plek te geven, is 2.500 hectare extra grond nodig, waarbij de doelen rondom water, natuur, landbouw, woningbouw, recreatie, mobiliteit en energie samenkomen. Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, ZLTO, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en enkele Kempische en Vlaamse gemeenten werken samen om deze opgave te realiseren.

Vooral het waterschap kreeg de wind van voren in Valkenswaard. Voorzitter Frank Habraken van ZLTO Bergeijk verwoordde de frustratie onder zijn leden. 'Er wordt gesproken over samenwerking, maar we merken dat de landbouw aan de achterste wagon van de trein hangt. Dat moet juist andersom zijn', zei hij.

'Daarnaast schendt het waterschap intentieafspraken en betrekken ze ons niet bij de besluitvorming. Leden weten niet wat ze aan grond overhouden bij de projecten die het waterschap heeft lopen. Die projecten zouden wat ons betreft zelfs stop moeten worden gezet, zodat we in deze gebieden samen gaan kijken wat nodig is', stelde Habraken.

Handreiking

Martijn Tholen, bestuurder van Waterschap De Dommel, deed de handreiking dat er voortaan beter wordt overlegd met ZLTO-leden. 'We beseffen dat we de landbouw als volwaardige gesprekspartner moeten zien, willen we deze gebiedsgerichte aanpak laten slagen.'

CDA-wethouder Stef Luijten van gemeente Bergeijk stelde dat er aan de voorkant betere afspraken moeten worden gemaakt over de inrichting van de Grenscorridor. 'Als het anders uitpakt, moet je aan de achterkant herstellen. Dan krijg je mensen weer mee en win je het vertrouwen terug.'

ZLTO-bestuurder Arno van Son heeft het idee dat de partijen in de GGA Grenscorridor stapjes maken in een gezamenlijk proces. 'Niettemin is er nog werk aan de winkel. Als landbouw willen we gelijkwaardig aan tafel en weten waar we aan toe zijn. Daarom is het goed dat we op dit soort avonden het geluid van onze leden laten horen.'

Volgens Van Son heeft de landbouw veel grond nodig voor extensivering en andere toekomstige ontwikkelingen in de Grenscorridor. 'Daarom willen we dat bepaalde locaties behouden blijven voor toekomstgerichte jonge ondernemers. Daarnaast moet de diversiteit in dit gebied overeind blijven.'

De ZLTO-bestuurder vindt dat agrariërs de ruimte moeten krijgen om hun eigen ontwikkelpad te kunnen kiezen. 'Ook is er maatwerk nodig. Generieke maatregelen werken niet.' Hij wees verder op het belang van integraliteit. 'Van alle partijen zijn wederzijdse erkenning en waardering nodig. Pas dan kunnen we stappen zetten.'