Biodiversiteit belang én verantwoordelijkheid boeren en tuinders

ps-0811-escharen-akkerrand--biodiversiteit-sq
LTO Nederland

Boeren en tuinders werken elke dag met de natuur: zij leven van en bouwen op de principes die de natuur biedt. Een gezonde biodiversiteit is dus cruciaal voor een vitale land- en tuinbouw. Omdat aandacht voor biodiversiteit(sherstel) onlosmakelijk verbonden is met een toekomstbestendig agrarisch bedrijf, heeft LTO een visie opgesteld over het belang van biodiversiteit voor boeren en tuinders.


'Met de visie bieden we onze leden een zienswijze over hoe biodiversiteitsherstel binnen een toekomstbestendig boerenbedrijf past: als een belang én een verantwoordelijkheid van ondernemers die werken met de natuur. Bovendien is een gezonde biodiversiteit een onderdeel van verschillende opgaven die er voor boeren en tuinders liggen', zegt Edwin Michiels, Portefeuillehouder Natuur, Klimaat en Energie bij LTO.

Kernboodschappen

De visie is opgebouwd uit vier kernboodschappen, welke boeren en tuinders kunnen doorvertalen naar hun eigen bedrijf.

  1. Toekomstbestendig boeren is onlosmakelijk verbonden met het behouden en herstellen van biodiversiteit, en komt terug in de 5 transitiepaden uit de Toekomstvisie van LTO;
  2. Biodiversiteit draagt bij aan een (financieel) gezond en duurzaam agrarisch bedrijf: een gezond bedrijf kenmerkt zich door een gezonde bodem, gezonde planten en gezonde dieren, welke samenhangen met perspectief voor inkomen en beheersbare kosten.
  3. Agrariërs waarderen en weten (kennis) hoe ze biodiversiteit (functioneel) kunnen integreren in de eigen onderneming;
  4. De agrarisch ondernemer draagt in positieve zin bij aan landschappelijke biodiversiteit, waarbij rekening wordt gehouden met cultuurhistorische waarden.

Lees hier de volledige visie op biodiversiteit van LTO.