Advies Droogtecommissie

de-zijp-druppelslang

Op verzoek van de partners van het Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg (BBG), waaronder ZLTO, heeft een onafhankelijke adviescommissie voorstellen gedaan voor de aanpak van droogte in Noord-Brabant.


Vandaag, 15 september, heeft de commissie hun eindrapport ‘Zonder water, geen later’ gepubliceerd met haar advies voor een robuust en klimaatbestendig grondwatersysteem in 2040. De commissie pleit voor een radicale omslag van het grondwaterbeheer, waar een structurele verhoging van het grondwaterpeil in de provincie centraal staat. Hiervoor zullen alle grondwaterpartners de handen ineen moeten slaan en aansluitend op het eerder ondertekende Grondwaterconvenant, dat tot 2027 loopt, aan de slag moeten om meer water vast te houden, minder grondwater te onttrekken en meer water te laten infiltreren.

ZLTO en droogte

We hopen in de loop van volgende week een inhoudelijke reactie te kunnen geven op het rapport van de Droogtecommissie en de opgaven die hierin beschreven staan voor de agrarische sector. We erkennen de urgentie van goed bodem- en watermanagement om de beschikbaarheid en kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te kunnen waarborgen want dat is ook voor boeren en tuinders een essentiële productievoorwaarde. Daarom willen we de commissie bedanken voor het rapport dat voor ons ligt. Met dit rapport kunnen we voortborduren op het Grondwaterconvenant 2021 – 2027, waarin 13 Brabantse partijen reeds het belang van een intensieve samenwerking om het grondwatersysteem te verbeteren hebben ondertekend.

Janus Scheepers, portefeuillehouder Bodem en Water ZLTO: “Vanuit de sector zijn we de afgelopen jaren met verschillende initiatieven gestart om de waterbalans te kunnen verbeteren, vaak samen met waterschappen. Ook krijgt een vitale bodem steeds meer aandacht bij boeren en tuinders. Hiermee hebben boeren en tuinders al laten zien dat ze een belangrijke bijdrage leveren. Ik ben ervan overtuigd dat we nog veel meer water kunnen conserveren in het agrarisch gebied. We onderstrepen het belang dat er nu eerst een gedegen plan op tafel moet komen waarmee we concreet naar de ambitieuze doelstellingen voor 2040 toe kunnen werken en effectief met de belegde opgaven aan de slag kunnen. We gaan nu eerst het rapport bestuderen om hier, samen met de andere BBG-organisaties, invulling aan te kunnen geven. Daarbij zullen wij erop toezien dat alle organisaties en instanties daaraan een evenredige bijdrage leveren.”

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen