Aanpassingen in Brabantse omgevingsverordening door ZLTO-lobby

zlto---3---bas-aarts---waardering-van-de-omgeving-133061

De provincie heeft gereageerd op de inspraak zoals die door ZLTO en vele anderen in mei is gedaan op de ontwerp omgevingsverordening. Op een aantal punten heeft de lobby van ZLTO succes geboekt.


Bouw-sloopregeling

In de ontwerp omgevingsverordening zat een bouw-sloopregeling. Bij de uitbreiding van gebouwen in het buitengebied zou er gecompenseerd moeten worden met een sloop van een gebouw elders in het buitengebied. Mede dankzij de lobby van ZLTO is deze algemene regeling geschrapt. Alleen de regeling stalderen voor intensieve veehouderij in Midden en Oost Brabant blijft helaas overeind.

Glastuinbouw

Voor solitaire glastuinbouwlocaties komt er in plaats van de voorgenomen bouw-sloopregeling een glas-voor-glasregeling. Solitaire glastuinbouwbedrijven mogen boven 3 ha netto groeien als ze voor die extra groei ergens anders een gelijke oppervlakte glas slopen. Dat er nu boven 3 ha pas elders gesloopt hoeft te worden is een winstpunt van onze lobby.

Bij het bouwen van kassen in gebieden met veel landschappelijke waarde moet er meer dan 100 % gesloopt worden op een andere plek. Dezelfde regeling geldt voor teeltondersteunende kassenboven de 5000 m2. Zij mogen maximaal groeien tot 1,5 ha, als er ergens anders gesloopt wordt. ZLTO en Glastuinbouw Nederland hebben zich de afgelopen jaren hard ingespannen om weer ruimte te krijgen voor de solitaire bedrijven. We zijn blij dat er weer enige ruimte is.

Veehouderij

Bij het veehouderijbeleid is de belangrijkste verandering dat er een stoppersregeling is gekomen. Veehouders die op termijn stoppen hoeven hun stallen tot 2028 niet aan te passen als ze tussen 2024 en 2028 minder dieren gaan houden. Lees hier meer over deze regeling.

Eerder was al bekend gemaakt dat natuurinclusieve bedrijven hun stallen niet hoeven aan te passen. Daarnaast wordt er ook meer ruimte geboden aan biologische bedrijven. Zij kunnen doorgroeien naar 2,5 ha bouwblok. Andere zaken waar ZLTO voor gepleit heeft, zoals het naar achter schuiven van de datum van het aanpassen van de stallen en het afschaffen van de BZV en stalderen, heeft de provincie niet ingewilligd.

Verder verloop

Voor teeltbedrijven en glastuinbouwbedrijven komen we later met een uitgebreidere samenvatting van de aanpassingen in de regels.

De komende maanden gaat Provinciale Staten de omgevingsverordening behandelen en het voornemen is om deze in februari 2022 vast te stellen. Op 1 juli treedt de nieuwe verordening samen met de nieuwe omgevingswet in werking. ZLTO gaat zich nu op de statenfracties richten om nog zaken aangepast te krijgen.