Afdelingsbanner website - Sint Anthonis

St Anthonis

Over afdeling Sint Anthonis

zlto---joris-baecke-084594

ZLTO afdeling Sint Anthonis behartigt de belangen van zo’n 390 leden. De afdeling maakt zich sterk voor een verduurzaming van de agrarische sector, door aandacht te hebben voor mens, dier, milieu en de omgeving van boeren en tuinders.

Als afdeling van ZLTO behartigen wij de lokale belangen van onze leden. Hiervoor onderhouden wij nauw contact met de gemeente(n), waterschap en andere belanghebbenden in ons werkgebied.

Onlangs hebben we onze visie voor de komende jaren gepresenteerd en om de visie gestalte te geven dient op alle niveaus actie ondernomen te worden zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk, met marktpartijen en met maatschappelijke organisaties.

Voor ons als lokale ZLTO afdeling betekent dit dat wij de komende tijd met en voor onze leden onze aandacht richten op:

  • Uitbouwen Public Relations: werken aan draagvlak in de samenleving, werken aan draagvlak bij de agrarische ondernemer ter bewustwording van zijn veranderende positie.
  • Initiatieven tot mestverwerking ondersteunen
  • Het integreren van de visie in het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Sint Anthonis
  • Invulling te geven aan het begrip “landschappelijke inpassing”.
  • Het stimuleren van het gebruik van kunstmestvervangers ( denk aan voorlichting, demo’s)
  • Het stimuleren en introduceren van innovatieve ontwikkelingen (denk aan nieuwe energiebronnen, energiebesparing, stalconcepten, verdienmodellen, GGOR (Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime) high-tech beregenen.)
  • Het waar mogelijk ondersteunen van ondernemers met vernieuwende initiatieven en ook van ondernemers met het bereiken van een eigen perspectief zodat de missie van de ZLTO: 'het ondersteunen van de leden bij het realiseren van een duurzame positie in markt en maatschapij' handen en voeten worden gegeven.


ZLTO Sint Anthonis heeft als werkgebied de gehele gemeente, met de kerkdorpen Sint Anthonis, Oploo, Stevensbeek, Westerbeek, Wanroij, Landhorst en Ledeacker, alsmede buurtschap Rijkevoort-De Walsert. In dit gebied behartigen wij de belangen van zo’n 390 leden, bestaande uit boeren en tuinders. Dit doen wij met een bestuur, bestaande uit 8 bestuursleden. Elk bestuurslid is verantwoordelijk voor één of meerdere portefeuilles. Een portefeuille is een thema of sector van waaruit de organisatie ZLTO faciliteert in kennisontwikkeling en belangenbehartiging.


Natuurlijk spelen we ook een rol binnen de gemeenschap waarin we wonen en werken en vinden we sociale activiteiten voor onze leden van belang. Daarom organiseren we als ZLTO Sint Anthonis onder meer een jaarlijkse gezinsdag, en activiteiten voor een bepaalde groep. Vorig jaar bijvoorbeeld voor mantelzorgers binnen onze gemeente. Om de paar jaar gaan we als bestuur op tournee door onze afdeling, de zgn. ‘huiskamerbijeenkomsten’. Het bestuur van de afdeling stelt twee/drie keer per jaar een nieuwsbrief samen. Op die manier blijven de leden betrokken bij de belangenbehartiging.

Verder willen we er als collega’s zijn voor elkaar en hebben we regelmatig bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en de onderlinge banden te verstevigen.

U kunt ons bereiken via e-mail zltosintanthonis@zlto.nl 
of bel/app/sms de secretaris: 06-13962443


Nieuws

Meer nieuws