JuridischAdvies

ZLTO als vereniging

Met het ZLTO lidmaatschap maak je deel uit van een lokaal, regionaal én landelijk netwerk. Je bent tegelijkertijd lid van de lokale ZLTO-afdeling én van de vereniging ZLTO. Bovendien is ZLTO lid van de federatie LTO Nederland.

Als lid heb je invloed

Het afdelingsbestuur behartigt de lokale belangen en heeft korte lijnen met het ZLTO-bestuur en de werkorganisatie. De algemene vergadering van ZLTO bestaat uit de afdelingsvoorzitters. Via de algemene ledenvergadering in jouw afdeling en het afdelingsbestuur heb je als lid veel invloed. 

Invloed op sectorale zaken heb je als lid via de vakgroepen. Onze vertegenwoordigers in de landelijke vakgroepen zijn hiervoor aanspreekbaar. Naast het landelijke sectorale beleid is LTO Nederland verantwoordelijk voor sector overstijgende thema’s en het internationaal beleid, naast de samenwerkingen die ZLTO zelf al heeft.

De bestuurlijke organisatie van de centrale vereniging ZLTO is onderverdeeld in de Verenigingsstructuur enerzijds, waarbinnen besluitvorming plaatsvindt, en het Portefeuillemodel anderzijds, waar beïnvloeding en meningsvorming plaatsvindt. 

Verenigingsstructuur | besluitvorming

Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat er in de organisatie van de vereniging gebeurt, bepaalt het beleid en de strategie én creëert een vernieuwend en initiatiefrijk klimaat. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene vergadering. De algemene vergadering bestaat uit de voorzitters van alle afdelingen. Als lid en afdeling sta je aan de basis en aan de top van de vereniging.

Portefeuillemodel | beïnvloeding

Bestuurders bij ZLTO werken volgens het portefeuillemodel: iedere bestuurder heeft een omschreven taakveld (portefeuille). Er vindt regelmatig overleg en afstemming plaats binnen en tussen de portefeuilles. Naast de afstemming binnen de portefeuilles kent ZLTO ook ondernemersgroepen, een groep leden die werkt aan een concreet thema en/of project.