Peil gestuurde drainage

Peil gestuurde en regelbare drainage vergroten de watervoorraad in de bodem en kunnen daardoor gebruikt worden om beregening uit te stellen. Met gekoppelde drains en een regelbare put kan water worden vastgehouden, afgevoerd of geïnfiltreerd. Dit systeem kan nieuw worden aangelegd of de bestaande drains kunnen worden aangekoppeld.

Peilgestuurde drainageBekijk het filmpje over hoe peilgestuurde drainage precies werkt

Doel

Het voordeel van peil gestuurde drainage ten opzichte van reguliere drainage is dat er een stuurmogelijkheid is. In natte tijden wordt de overstort op een laag niveau gezet waardoor het water afgevoerd kan worden. In droge tijden wordt de overstort hoog gezet waardoor het water langer vastgehouden kan worden in het gebied.

Effecten

Reguleren van een goede grondwaterstand. Vasthouden en infiltreren in droge periodes, wanneer er water nodig is. Afvoeren in natte periodes waardoor het land goed bewerkt kan worden indien noodzakelijk.
Door het verlengen van de verblijftijd van het water in de bodem wordt de mogelijkheid voor het opnemen van nutriënten uit het water vergroot. Doordat er meer nutriënten opgenomen zullen worden in de bodem zal de gewasopbrengst hoger zijn en de uitspoeling naar oppervlaktewater en dieper gelegen grondwaterlagen van nutriënten lager. Het is dus zowel goed voor de ondernemer als voor de natuur.

Voorwaarden Waterschap voor bijdrage DHZ

Peil gestuurde drainage komt enkel voor een bijdrage in aanmerking in gebieden waar vanuit de keur van het waterschap reguliere drainage is toegestaan. Peilgestuurde drainage is alleen nog beschikbaar voor Waterschap Brabantse Delta. Indien de keur peil gestuurde drainage verplicht stelt kan de aanleg niet voor een bijdrage in aanmerking komen.

Kosten

De kosten voor de aanleg van peil gestuurde drainage wisselen, mede afhankelijk van de grondsoort, toegankelijkheid van het perceel en de oppervlakte die in één keer van peil gestuurde drainage wordt voorzien. Een goed gemiddelde is circa € 2.400,- per hectare.

Vergoeding

De projectbijdrage is vastgesteld op 20% van de werkelijk gemaakte aanlegkosten met een maximum van € 480,- per hectare. Bij de vaststellingsaanvraag dienen de volgende zaken bijgevoegd te zijn: (1) een foto, (2) de GPS-coördinaten (3) een kopie van de factuur (inclusief betalingsbewijs, bijvoorbeeld een kopie van de bankafschrift).

Hoeveel subsidie krijg jij?

Ben jij van plan om? Klik dan op onderstaande button vul het formulier in en stuur dit retour aan Loeki van Loon (loeki.van.loon@zlto.nl). Dan berekenen wij voor jou hoeveel subsidie jij krijgt. 

Ik wil graag maatregelen treffen

Heb je al een van bovenstaande maatregelen uitgevoerd?

Ben je na 1 januari 2017 al bezig geweest met peilgestuurde drainage , dan is het nog steeds mogelijk om hiervoor subsidie te ontvangen. Klik op onderstaande button, vul het formulier in en stuur dit retour aan Loeki van Loon (loeki.van.loon@zlto.nl). Dan bekijken wij of je nog subsidie ontvangt.

Ik heb al maatregelen getroffen