Peil gestuurde drainage

Vanaf 1 juli 2020 is er weer subsidie beschikbaar.

Peil gestuurde en regelbare drainage vergroten de watervoorraad in de bodem en kunnen daardoor gebruikt worden om beregening uit te stellen. Met gekoppelde drains en een regelbare put kan water worden vastgehouden, afgevoerd of geïnfiltreerd. Dit systeem kan nieuw worden aangelegd of de bestaande drains kunnen worden aangekoppeld.

Peilgestuurde drainageBekijk het filmpje over hoe peilgestuurde drainage precies werkt

Doel

Het voordeel van peil gestuurde drainage ten opzichte van reguliere drainage is dat er een stuurmogelijkheid is. In natte tijden wordt de overstort op een laag niveau gezet waardoor het water afgevoerd kan worden. In droge tijden wordt de overstort hoog gezet waardoor het water langer vastgehouden kan worden in het gebied.

Effecten

Reguleren van een goede grondwaterstand. Vasthouden en infiltreren in droge periodes, wanneer er water nodig is. Afvoeren in natte periodes waardoor het land goed bewerkt kan worden indien noodzakelijk.
Door het verlengen van de verblijftijd van het water in de bodem wordt de mogelijkheid voor het opnemen van nutriënten uit het water vergroot. Doordat er meer nutriënten opgenomen zullen worden in de bodem zal de gewasopbrengst hoger zijn en de uitspoeling naar oppervlaktewater en dieper gelegen grondwaterlagen van nutriënten lager. Het is dus zowel goed voor de ondernemer als voor de natuur.

Voorwaarden Waterschap voor bijdrage DHZ

Peil gestuurde drainage komt enkel voor een bijdrage in aanmerking in gebieden waar vanuit de keur van het waterschap reguliere drainage is toegestaan. Indien de keur peil gestuurde drainage verplicht stelt kan de aanleg niet voor een bijdrage in aanmerking komen.

De peil gestuurde drainage mag geen overlast veroorzaken voor de afwatering van omliggende percelen die niet van de aanvrager zijn. Er dient dan ook een keurontheffing aangevraagd te worden bij het waterschap alvorens er begonnen kan worden met de werkzaamheden.

In de beschermde gebieden van waterschap de Dommel is het alleen mogelijk oude drainage te vervangen door peil gestuurde drainage.  

Kosten

De kosten voor de aanleg van peil gestuurde drainage wisselen, mede afhankelijk van de grondsoort, toegankelijkheid van het perceel en de oppervlakte die in één keer van peil gestuurde drainage wordt voorzien. Een goed gemiddelde is circa € 2.400,- per hectare.

Vergoeding

De projectbijdrage is vastgesteld op 20% van de werkelijk gemaakte aanlegkosten met een maximum van € 480,- per hectare. Bij de vaststellingsaanvraag dienen de volgende zaken bijgevoegd te zijn: (1) een foto, (2) de GPS-coördinaten (3) een kopie van de factuur (inclusief betalingsbewijs, bijvoorbeeld een kopie van de bankafschrift).

Hoeveel subsidie krijg jij?

Ben jij van plan om bovenstaande maatregel uit te voeren? Klik dan op de button ‘Ik wil graag maatregelen treffen’ en vul het formulier in, wij kijken of je in aanmerking komt om mee te doen met Wel Goed Water Geven.

Ik wil graag maatregelen treffen

Heb jij bovenstaande maatregelen uitgevoerd?

Heb je na 1 januari 2020 al een van bovenstaande maatregelen uitgevoerd, dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te ontvangen. Vul onderstaand vaststellingsformulier in en stuur deze naar loeki.van.loon@zlto.nl. Wij bekijken dan of jouw investering in aanmerking komt voor de subsidie.

Vaststellingsformulier