banner water

water-01

Water

Water is voor boeren en tuinders essentieel. Schoon, voldoende, zoet en niet te veel. Natuurlijk produceren ze in de eerste plaats heerlijke aardappels, asperges, vlees en melk, maar zij nemen ook hun verantwoordelijkheid om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Voor henzelf, de natuur en het drinkwater voor mens en dier.

Nieuwe technieken en waterkwaliteit gaan hand in hand

De huidige en toekomstige waterkwaliteit van onze drinkwaterbronnen is er bij gebaat dat deze bronnen niet vervuld raken met mest en chemische middelen. Om die reden hebben boeren en tuinders de laatste jaren veel veranderd in de wijze van bemesting en gewasbescherming. Door te spuiten met luchtondersteuning is er minder bestrijdingsmiddel nodig en komt het middel op de juiste plek terecht. En de aanleg van grasstroken met infiltratiegreppels langs watergangen voorkomt de directe afspoeling van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater en het voorkomt uitspoeling naar het grondvlaktewater. Boeren en tuinders bemesten nauwkeurig en wat nodig is voor gezonde gewassen.

Hoge ambitie

Sinds 2001 wordt samengewerkt in het project ‘Schoon water voor Brabant’ aan het terugdringen van de milieubelasting door bestrijdingsmiddelen. In eerste instantie in elf kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden waar door de succesvolle aanpak de milieubelasting van het grondwater met 70 procent daalde. En de ambitie voor de toekomst is hoog: een halvering van de milieubelasting van het oppervlaktewater in vier jaar.

Schoon water aanpak is goed voor boer en water

Eigen creativiteit, aangevuld met deskundige begeleiding, leveren resultaat op: Boeren kiezen voor slimme, innovatieve technieken en voor de minst schadelijke middelen om onkruid, ziekten en plagen te lijf te gaan, zónder dat de productie omlaag gaat. Door een ‘Bedrijfsplan Agrarisch waterbeheer’ op te stellen, organiseren boeren en tuinders zelf de beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit voor beregening van hun gewassen.

Niet te veel, niet te weinig

ZLTO maakt zich sterk voor voldoende zoetwater in de land- en tuinbouw. Dit is uit te drukken in kwantitatieve zin: niet te veel, niet te weinig. Maar ook in kwalitatieve zin: zoetwater van goede kwaliteit.

De verwachte klimaatsverandering geeft in toenemende mate een extra dimensie aan het waterbeheer. Er ontstaan extremere weerspatronen, de behoefte aan bescherming tegen zowel hoogwater als droogte neemt toe. De stijgende zeespiegel en hogere rivierafvoeren vragen om een nieuwe kijk op waterveiligheid, vooral op langere termijn.

De Deltacommissie adviseert te investeren in waterveiligheid, de beschikbaarheid van zoetwater en het tegengaan van verzilting. Daarnaast wordt meer ruimte gezocht voor het watersysteem. Aan de landbouw het verzoek hieraan mee te werken. ZLTO kiest voor een proactieve en constructieve benadering.

Producten en diensten

Blogs

Meer blogs

Documenten

Onze leden vertellen

Projecten

Links

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
Erfemissiescan
Activiteitenbesluit Agrarisch
Schoon Water
Online magazine Schoon Water

Nieuws

Meer nieuws

Agenda

Bekijk de volledige agenda

BorseleAkkerbouwGezonde bodemWater en Bodem