Bestuurtafel

Over tholen..

van-de-bestuurstafel-400-225

Bestuursvergadering jan. 2018

Bestuursvergadering  Nov. 2017

Bestuursvergadering sept. 2017

Bestuursvergadering juni 2017  

Bestuusvergadering  april 2017

  Van de Bestuurstafel: dec 2016

 • Rondweg Oud-Vossemeer. ZLTO is vertegenwoordigd bij de verdere ontwikkelingen hiervan.
 • Kentekenplicht is afgestemd. Meer informatie in media.
 • Volkerak-Zoommeer zal zoals het er nu uitziet voorlopig zoet blijven. ZLTO zal aan blijven dringen op uitvoering van onderhoudswerkzaamheden/introductie van het bellenscherm aan de Krammersluizen om de huidige waterkwaliteit in het systeem te verhogen.
 • Het doorlaatmiddel bij het Rammegors is wederom in gebruik genomen. De monitoring inzake nadelige effecten op kwel en verslechtering van de waterkwaliteit bij inlaat van Haaften zijn opgestart.
 • Er is nog geen nieuws aangaande de rechtszaak die loopt tegen Waterschap Scheldestromen inzake de retributieheffing zoet water. De verplichtingen zullen desondanks gewoon woren voortgezet, waarmee zoetwater voor komend seizoen gewoon beschikbaar zal zijn.
 • Momenteel wordt gewerkt aan het projectplan 2017 voor het akkerrandenproject, dat komend jaar zal worden voortgezet.
 • Gesproken over de planning van de komende jaarvergadering, invulling van deze avond en bestuurswisselingen.
 • 18 januari 2017 `s middags bij Fam. Daan Goense te Tholen is er voor de akkerbouwleden weer de mogelijkheid in gesprek te gaan met Adrie Bossers. De zogenaamde schuurgesprekken, welke wij afgelopen jaren al meerder keren gehouden hebben. Heeft u interesse, meldt u zich dan aan bij het bestuur. Onderwerpen kunt u zelf aan dragen, maar daarnaast staan in ieder geval het mestbeleid en gewasbescherming op de agenda.
 • Vorige vergadering is gesproken over het project "Tholen beter bekend". Wegens het afhaken van één van de projectpartners, zal het project dit jaar niet worden ingediend en dus van de grond komen.
 • 10 januari a.s. wordt er `s avonds een jongerenbijeenkomst belegd. Op deze avond zullen enkele jongeren binnen onze afdeling gezamenlijk kijken waar behoefte aan is en waar wij als ZLTO hierin kunnen faciliteren om te kijken of er niet meer activiteiten ontplooid kunnen worden gericht op deze doelgroep.
 • Vanuit de werkgroep maatschappij wordt een avond georganiseerd met als titel "Mijn partner is boer". Een avond gericht op de partners van boeren om ervaringen uit te wisselen en ideeën op te doen.
 • De werkgroep maatschappij heeft haar eerste vergadering gehad, waarin het actieplan voor "Buurten bij de boer 2017" verder wordt uitgewerkt.
 • Situatie in de melkveehouderij is besproken en de verdeeldheid die er is binnen de sector.
 • Gert-Jan Boudeling wordt gespreksleider bij beurs Goes.
 • Binnen vakgroep akkerbouw uitgebreid stilgestaan bij het 6e actieprogramma dat er aan zit te komen. De voorstellen liegen er niet om en er is een actiewerkroep in oprichting "Help, onze bodem verschraalt!"
 • Daarnaast is er druk overleg over het drukregistratiesysteem en de spuitkeuring voor kleine apparaten onder de 3 meter. Ook beurs Goes blijft onverminderd onderwerp van geprek.

Van de Bestuurstafel: nov 2016

 • Begin volgend jaar zal er weer een schuurgesprek gepland worden met Adri Bossers. Indien u hierbij aanwezig wil zijn, kunt u dit alvast aangeven bij het bestuur.
 • Gesproken over het project Tholen beter bekend en de ZLTO-deelname hierin. Wellicht zijn er slimme koppelingen te leggen met "Buurten bij de boer".
 • Ledenbestand en de intentie om met jongeren in de afdeling in gesprek te gaan en een brainstorm te organiseren om te bezien waar wij in de behoefte van jongeren kunnen voldoen.
 • Voorbereidingen komende ALV besproken. Planning is 29 november a.s. Zet deze avond dus alvast in uw agenda.
 • ZLTO-festival onder de aandacht brengen. De gedachte geopperd om vanuit de afdelingen vervoer met bus te regelen.
 • Binnenkort zullen vrouwen van leden benaderd worden om deel te nemen aan een avond "Mijn partner is boer".
 • Opgeven voor Holiday on ice kan nog steeds. Inmiddels hebben zicht al een leuk clubje mensen aangemeld, maar er is nog steeds ruimte.
 • Fruitteelt. Goede oogst geweest onder mooie omstandigheden. Prijs nog wat afwachtend.
 • Problemen in de melkveehouderij zijn aan de orde geweest.
 • ZLTO is bezig met het opzetten van een nieuwe website
 • In de akkerbouw weer een bijzonder najaar gehad, waarin veel is beregend.
 • Aan de Krammersluizen worden scenario's uitgewerkt om te gaan schutten met bellenschermen. Indien dit plaats zal gaan vinden, zou dit leiden tot een sterke

  

 Van de Bestuurstafel: sept 2016

 • Rondom de Willempolder nabij Anna-Jacobapolder  zal ZLTO de zorgen inventariseren welke de aangrenzende leden  hebben inzake de natuurontwikkeling in deze polder.
 • ZLTO betrokken bij studie vanuit Provincie Zeeland naar N,P en C kringlopen om te kijken of deze kringlopen beter gesloten kunnen worden.  
 • CDA-fractie inclusief gedeputeerde is op bezoek geweest en hebben kennis genomen van het akkerrandenproject. 
 • Gesproken over de zorgelijke situatie in de melkveehouderij en de standpunten die hierin genomen worden. 
 • Snel internet van  Skylinq. Initiatief ligt bij Skylinq daar waar mogelijk ondersteunen we de ontwikkeling van snel internet. 
 • Gesproken over invulling van komende ALV en onderwerpen die hiermee samenhangen. vermindering van het lekken.

     

  Van de Bestuurstafel: 12-07-2016

 • ZLTO stuurt brief naar college om de zorgen te uiten aangaande natuuraanleg Willemspolder
 • 7-dorpentocht was groot succes. Deelnemers zijn weer voorzien van stokbroodjes en aardbeien.
 • Jaarlijks overleg met gemeente is geweest. Onderwerpen die aan bod kwamen, waren:
  1. rondweg Poortvliet en plannen rondweg Oud-Vossemeer
  2. leegstaande gebouwen, waar vanuit gemeente voorzichtigheid werd gevraagd met verhuur.
  3. polderinternet
  4. verkeersveiligheid
  5. distels
  6. waterpoort
  7. zonnepanelen
  8. zorgboerderijen
 • Water:
  1. akkerrandenproject loopt. Afgelopen periode veel gecommuniceerd om de ervaringen uit te wisselen.
  2. proef met wegpompen kwelwater in Suzannapolder Sint-Annaland.
 • Sectoren de actuele punten besproken
  1. kentekenplicht in fruitteelt
  2. boycot Rusland
  3. perenvuur
  4. erfafspoeling melkveehouderij
  5. zuivelmarkt
  6. agrarisch natuurbeheer
  7. beurs Goes

 

 

Van de Bestuurstafel: 08-03-2016

 • Ko de Regt en Joris Baecke zijn aanwezig geweest op de bestuursvergadering om de afdelingen te leren kennen en te weten wat er speelt. Hierover een ruime gedachtenwisseling gehad met het bestuur.
 • Het idee leeft om jongeren meer te betrekken bij ZLTO. Onderzocht wordt om een activiteit op te zetten gericht op jongeren.
 • "Buurten bij de boer": Tweede pinksterdag zullen vijf bedrijven haar deuren open zetten, met daaraan gekoppeld een fietsroute. De werkgroep maatschappij is druk doende het programma rond te zetten.
 • Actuele zaken besproken binnen het zoetwaterproject. Onder andere de rechtszaak. Luc Mangnus zal hier in de algemene ledenvergadering toelichting op geven. Verder wordt er gewerkt aan het opzetten van een project rondom werkstroken langs belangrijke aan- en afvoersloten.
 • In juni staat een overleg gepland met het gemeentebestuur. In de vergadering besproken welke punten op de agenda dienen te komen.
 • Verder nog de de laatste punten inzake de algemene vergadering (later deze week) besproken.
 • Kort de actuele punten per sector nog besproken. Zo is er gesproken over de effecten en gevolgen van de fosfaatrechten voor de bedrijven binnen onze afdeling. Verder de situatie rondom beurs Goes.

 

 

Van de Bestuurstafel: 26-01-2016

 • Er is afscheid genomen van Peter de Koeijer als regiovoorzitter ZLTO Zeeland. Joris Baecke uit Nieuw-Namen is zijn opvolger.
 • Met Anja van Tilbeurgh is de site besproken. Deze werkt naar volle tevredenheid van het bestuur. Er is uitleg gegeven en gekeken waar we zaken anders kunnen doen.
 • Er wordt gewerkt aan een andere invulling van de jaarlijkse fietstocht op tweede pinkstersdag. Deze willen we breder trekken. De werkgroep Maatschappij is bezig met de uitwerking hiervan.
 • ZLTO heeft geïnvesteerd in een aanhanger gevuld met promotiemateriaal en aankleding voor feesten, open dagen etc. Zoals een springkussen, traptrekkers, vlaggen etc. De aanhanger is te huur voor 100 euro.
 • 30 januari vind er een winteractiviteit plaats. Met een kleine 40 man wordt een bezoek gebracht aan wijnboerderij "de kleine schorre".
 • Er is gesproken over het nut van melden van faunaschade en het nieuwe portaal faunaschade.nl wat hiervoor voor in het leven is geroepen.
 • Voorbereidingen voor de ALV en financieel jaarverslag/begroting is aan de orde geweest
 • Binnenkort wil het bestuur weer een bestuurlijk overleg plannen met de gemeente om elkaar weer bij te praten.
 • Kort gesproken over de gebuikersraad en de zaken dier hier spelen. Onder andere dat er gekeken gaat worden of er middelen gevonden kunnen worden om op proefbasis werkstroken aan te leggen.
 •