banner water

Water

Water is voor boeren en tuinders essentieel. Schoon, voldoende, zoet en niet te veel. In eerste instantie produceren boeren en tuinders ons voedsel, maar daarnaast zijn zij mede verantwoordelijk om het grond- en oppervlaktewater schoon te houden. Voor henzelf, de natuur en het drinkwater voor mens en dier.

Water

Voldoende en goed water

ZLTO maakt zich sterk voor voldoende zoetwater in de land- en tuinbouw. Dit is uit te drukken in kwantitatieve zin: niet te veel, niet te weinig. Maar ook in kwalitatieve zin: zoetwater van goede kwaliteit. De verwachte klimaatsverandering geeft in toenemende mate een extra dimensie aan het waterbeheer. Door extremere weerspatronen neemt de behoefte aan bescherming tegen zowel hoogwater als droogte toe. De stijgende zeespiegel en hogere rivierafvoeren vragen om een nieuwe kijk op waterveiligheid, vooral op langere termijn.

De Deltacommissie adviseert te investeren in waterveiligheid, de beschikbaarheid van zoetwater en het tegengaan van verzilting. Daarnaast wordt meer ruimte gezocht voor het watersysteem. Aan de landbouw het verzoek hieraan mee te werken. ZLTO kiest voor een proactieve en constructieve benadering door de belangen van onze leden mee te nemen in de doelbenadering.

ZLTO kiest voor een proactieve en constructieve benadering

Schoon water aanpak is goed voor boer en water

Eigen creativiteit, aangevuld met deskundige begeleiding, leveren resultaat op: Boeren kiezen voor slimme, innovatieve technieken en voor de minst schadelijke middelen om onkruid, ziekten en plagen te lijf te gaan, zónder dat de productie omlaag gaat. Door bijv. een ‘Bedrijfswaterplan’ op te stellen, organiseren boeren en tuinders zelf de beschikbaarheid van voldoende water van goede kwaliteit voor beregening van hun gewassen.

Nieuwe technieken en waterkwaliteit gaan hand in hand

De huidige en toekomstige waterkwaliteit van onze drinkwaterbronnen is er bij gebaat dat deze bronnen niet vervuild raken met mest en chemische middelen. Om die reden hebben boeren en tuinders de laatste jaren veel veranderd in de wijze van bemesting en gewasbescherming.

  1. Door te spuiten met luchtondersteuning is er minder bestrijdingsmiddel nodig en komt het middel op de juiste plek terecht. 
  2. De aanleg van grasstroken met infiltratiegreppels langs watergangen voorkomt de directe afspoeling van bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater en het voorkomt uitspoeling naar het grondvlaktewater. 
  3. Boeren en tuinders nauwkeurig: de juiste hoeveelheid die nodig is voor gezonde gewassen, waarbij de vitaliteit en kwaliteit van bodem en water behouden blijft of wordt versterkt.

Op deze manier werken boeren en tuinders hard mee aan oplossingen!

Sociaal programma

ZLTO is een 'kloppend hart' voor leden en biedt een scala van activiteiten en diensten waarbij het welzijn van leden voorop staat.

Bekijk het aanbod

Borsele (Zeeland)Akkerbouw