Lid worden!
Melkveestal

Gezamenlijk voorstel boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties om uit stikstofimpasse te komen

De agrarische sector heeft dringend een duidelijk en duurzaam toekomstperspectief nodig. Daarom doen we vandaag samen met VNO-NCW, MKB Nederland, Natuurmonumenten, Natuur & Milieu en Bouwend Nederland een baanbrekend voorstel aan de toekomstige nieuwe coalitie om uit de stikstofcrisis te komen. 

Wij bieden de overheid een oplossing om de stikstofuitstoot versneld af te bouwen en zo de samenleving los te trekken, maar willen daar een langjarig toekomstperspectief en ruime financiële middelen voor de agrarische sector voor terug. Dat is een keiharde eis. We zetten nu dus een stap naar voren om zo het ondernemerschap en bedrijfsvoering van boeren en tuinders de ruimte te bieden en te voorkomen dat we straks met onwerkbare rigide overheidsregels geconfronteerd worden.

Kijk de Webinar 'Versneld uit de stikstofcrisis' terug

Dinsdagavond 25 mei organiseerde LTO Nederland een webinar voor alle LTO-leden om de context van het plan toe lichten. Ruim 800 leden kregen live tekst en uitleg, ook konden zij vragen stellen. Dit webinar is hieronder terug te kijken:

Ons gezamenlijk voorstel

Door de nieuwe Stikstofwet moet in 2035 de stikstofuitstoot met 50% zijn verminderd. Daar staat nu geen toereikende financiële regeling tegenover. Voor veel boeren en tuinders geeft dat problemen. We willen dat koste wat het kost niet laten gebeuren en daarom dagen wij de toekomstige nieuwe coalitie uit: wij kunnen de stikstofuitstoot versneld verlagen, maar vragen daarvoor tot 2030 een buitengewoon forse investering vanuit Den Haag. Zo willen we 6 miljard euro voor innovaties op het boerenerf, 5 miljard euro voor het vrijwillig verplaatsen of uitkopen van piekbelasters en 3 miljard euro voor langjarige contracten voor agrarisch natuurbeheer, natuurinclusieve landbouw en een betere waterhuishouding. Die bedragen zijn keihard. Op deze manier is tot 2030 een versnelde stikstofreductie van 40% mogelijk in plaats van 26%. De stap naar een verdere reductie in 2035 wordt daardoor minder groot.

Innovatie kan bijdragen aan het wegnemen van piekbelasting. Piekbelasters kunnen er ook voor kiezen vrijwillig te verplaatsen of te stoppen. De vrijkomende grond moet beschikbaar blijven voor landbouw, waarmee andere bedrijven rond deze natuurgebieden ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en tegelijkertijd de druk op de natuur te verlagen. Bij het maken van die keuzes staan de gebiedsgerichte processen centraal.

Investeren en beter meten

Het is nu al mogelijk om de stikstofdepositie flink te verlagen. Met name het scheiden van urine en feces leidt tot minder emissies en dus minder depositie. Innovatie zien we echter veel breder dan nieuwe stalsystemen – ook door andere mestaanwending, minder eiwit voeren, meer weidegang en extensivering kan de stikstofuitstoot worden teruggebracht. In ons voorstel maakt de boer zélf de keuze voor de innovatie die bij de eigen bedrijfsvoering past. Echter, om deze innovaties door te voeren is er veel meer geld nodig. We vragen het toekomstige nieuwe kabinet hiervoor jaarlijks 670 miljoen euro beschikbaar te stellen. Ook willen we dat er betrouwbare metingen worden gedaan naar uitstoot. Uit een analyse van CLM Onderzoek & Advies blijkt dat het binnen twee tot drie jaar technisch haalbaar is om op bedrijfsniveau met sensoren de ammoniak-emissie te meten. Zo kunnen agrarische bedrijven ontwikkelen en tegelijkertijd de druk op de natuur verlagen. Bij het maken van die keuzes staan de gebiedsgerichte processen centraal.

Gebiedsgerichte aanpak

Nu de Stikstofwet is aangenomen nemen de provincies de regie in de gebiedsprocessen. Wij willen ervoor zorgen dat boeren kunnen blijven boeren. De regionale LTO-organisaties ZLTO, LTO Noord en LLTB zullen hun inzet hiervoor intensiveren. Bestuurders zullen bij alle gebiedsprocessen aan tafel zitten. We willen jou in de komende maanden hier stevig bij betrekken. Online, via enquêtes, maar ook persoonlijk bij jou in de buurt zodra dat weer kan. Het voorstel dat er nu ligt is een akkoord op hoofdlijnen. Dat willen we in nauwe samenspraak met jou verder invullen. Daarover word je binnenkort verder geïnformeerd.

Toekomstgericht ondernemen

Ons voorstel biedt veel leden perspectief. Er komt een stip op de horizon. De langgewenste duidelijkheid. En belangrijk: leden hebben keuzevrijheid. Daarmee komt er ook rust en kunnen we onder sterk verbeterde voorwaarden een bijdrage blijven leveren aan de verdere verduurzaming van onze activiteiten. Ook de industrie en woningbouw zal stikstofbesparende maatregelen moeten nemen. We spelen daarmee in op de wensen die jullie in het afgelopen jaar via (online) overleggen, webinars en enquêtes hebben geuit. Tegelijkertijd beseffen we ons dat met name voor piekbelasters er nog veel vragen over de toekomst zijn. Juist voor deze leden willen we er zijn. Met dit voorstel zetten we in op financiering van innovatie in de breedste zin van het woord. We willen jullie ondersteunen als jullie besluiten te stoppen, maar ook in de zoektocht naar een nieuwe locatie waar de komende jaren een succesvol bedrijf kan worden voortgezet.

Uitwerking voorstel

We merken dat er veel vraag is naar de uitwerking van het voorstel. Die is hier te vinden. Wel merken we ten overvloede nogmaals op dat dit stuk nog verder doorgerekend en juridisch getoetst zal worden door het Planbureau voor de Leefomgeving en de Raad van State. We delen deze versie toch al publiekelijk om zo transparant mogelijk te zijn.