Sociaal economisch en fiscale belangenbehartiging

Cao’s en arbeidsvoorwaarden

Als werkgeversorganisatie in de land- en tuinbouw sluit LTO Nederland namens ZLTO collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) af. De cao’s vormen een pakket arbeidsvoorwaarden die, indien voorzien van een algemeen verbindend verklaring (AVV), gelden voor leden en niet-leden. Hierdoor ontstaat een gelijk speelveld. ZLTO sluit cao’s af voor de glastuinbouw, open teelten (akkerbouw, fruitteelt, boom- en vaste plantenteelt, bollenteelt en vollegrondsgroente) en dierhouderij. Voor de paddenstoelenteelt biedt Fair Produce waarborgen voor arbeidsvoorwaarden en kwaliteit van huisvesting.

Kennis, informatie en ondersteuning

Werkgever zijn roept veel vragen op. De wetgeving is ingewikkeld en verandert voortdurend. De Werkgeverslijn biedt alle antwoorden op de vele vragen. Ook zijn voorbeeld-contracten gemaakt en beschikbaar.

Zie ook: Werkgeverslijn en Kennisbank Arbeid.

Sociale zekerheid

Agrarische ondernemers hebben als werkgever te maken met vele wetten en regels. Ook als zelfstandige zijn er belangrijke vangnetten. ZLTO is voortdurend in gesprek met de overheid, politiek, bonden over de invloed en effecten van aanpassingen op de praktijk. Denk hierbij aan de herziening van het pensioenstelsel, zelfstandigenaftrek of aanpassing van loondoorbetaling bij ziekte. 

Ontwikkeling arbeidsmarkt

Alle agrarische werkgevers hebben belang bij een gezonde arbeidsmarkt. ZLTO investeert via Colland in projecten gericht op versterking van de arbeidsmarkt in de land- en tuinbouw.

Veilig en gezond werken

Werken op het agrarische bedrijf moet gezond en veilig gebeuren. Risico’s en gevaren moeten goed in beeld zijn. De agrarische ondernemer of agrarische werkgever heeft een belangrijke verantwoordelijkheid voor iedereen die aanwezig is of werkt op het erf. Breng de risico’s in kaart en zorg voor een plan van aanpak. Stigas biedt voor alle sectoren een uitgebreid dienstenpakket.

Arbeidsmigranten en huisvesting

De land- en tuinbouw maakt veel gebruik van arbeidsmigranten voor met name agrarisch seizoenswerk. Ook wordt voor veel arbeidsmigranten huisvesting geregeld en is via LTO Seizoenarbeid de mogelijkheid om een zorgverzekering af te sluiten. Goede huisvesting van arbeidsmigranten is een belangrijk onderdeel van goed werkgeverschap.

Fiscaal- en zelfstandigenbeleid

De land- en tuinbouw heeft vele specifieke fiscale regels in het belastingstelsel. Belangrijk zijn bijvoorbeeld de bijzondere afspraken rondom bedrijfsoverdracht, de landbouwvrijstelling en de jonge landbouwersregeling. ZLTO maakt zich sterk voor behoud van de specifieke belastingafspraken voor de land- en tuinbouw. ZLTO en de VLB trekken samen op in het overleg met Belastingdienst en Ministerie van Financiën.

Onderwijs

De land- en tuinbouw heeft jaarlijks behoefte aan instroom van nieuwe vakkrachten. Het groene onderwijs biedt een grote diversiteit aan opleidingen van praktisch tot wetenschappelijk. ZLTO werkt met de AOC’s in Noord-Brabant en Zeeland en de HAS Hogeschool samen in projecten gericht op het verbinden van de praktijk met de studenten in diverse opleidingen.

Arbeidscontracten

Als werkgeversorganisatie in de land- en tuinbouw zijn sectoren binnen LTO Nederland partij bij het afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s) voor de tuinbouw, voor de open teelten (akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt, boomteelt, bollenteelt), voor de dierhouderij en voor de paddenstoelenteelt. Klik hier voor meer informatie over arbeidscontracten.