Voorkomen bodemverdichting

Vanaf 1 juli 2020 is er weer subsidie beschikbaar.

LET OP! Voor Waterschap Brabantse Delta is het niet meer mogelijk om deze subsidie aan te vragen.

Verdichting is het gevolg van het berijden van de bodem met een te zware last in verhouding tot de draagkracht van de bodem. Met name onder natte omstandigheden is de draagkracht vaak onvoldoende. Bodemverdichting is tegen te gaan door de bodemdruk te verminderen en/of bodembelasting onder ongunstige omstandigheden te voorkomen.

Dit betreft onder andere de juiste bandenkeuze, lage bandendruk, grondbewerking in het voorjaar als de grond droog genoeg is, zo mogelijk in het najaar op tijd oogsten of toepassing van een vaste-rijpadensysteem. Verder is een goede ont- en afwatering van het perceel van belang.

Onder deze maatregel vallen concreet de volgende zaken:

  • Berijden land met bandendrukwisselsysteem
  • Woelen van het perceel
  • Ecoploegen van het perceel (bovenover)
  • Bemesten land met een sleepslangbemester

Doel

Het doel van deze maatregel is om verdichting van de bodem te voorkomen, en de infiltratiecapaciteit van de bodem op niveau te houden en idealiter te vergroten.

Effecten

Verdichting leidt tot een slechtere ontwatering en snellere plasvorming en daardoor risico van verdergaande verdichting. Het verslechtert ook de bewerkbaarheid van de grond, beperkt de beworteling, de opname van water en de benutting van nutriënten door het gewas en leidt tot lagere gewasopbrengsten. Verdichting in de ondergrond is moeilijk op te heffen. Het open breken van de verdichte laag door een diepe grondbewerking heeft slechts tijdelijk effect. De losgemaakte grond herverdicht gemakkelijk en na één of enkele jaren is de verdichting opnieuw een probleem.

Voorwaarden Waterschap voor bijdrage DHZ

De Waterschappen hebben geen voorwaarden gesteld voor deze maatregel, en ondersteunen deze maatregel.

Kosten

De kosten zijn zeer afhankelijk van de keuze in maatregelen die gemaakt worden

Vergoeding

Voor deze maatregel wordt een generiek bedrag per hectare waarop een van bovenstaande maatregelen is toegepast, beschikbaar gesteld van € 30,- met een maximum van € 500,- per aanvrager. Bij de vaststellingsaanvraag dienen de volgende zaken bijgevoegd te zijn: (1) een foto, (2) de GPS-coördinaten (3) een kopie van de factuur (inclusief betalingsbewijs).

Hoeveel subsidie krijg jij?

Klik dan op de button ‘Ik wil graag maatregelen treffen’ en vul het formulier in, wij kijken of je in aanmerking komt om mee te doen met Wel Goed Water Geven.

Ik wil graag maatregelen treffen

Heb jij bovenstaande maatregel al uitgevoerd?

Heb je na 1 januari 2020 bovenstaande maatregel al uitgevoerd, dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te ontvangen. Vul onderstaand vaststellingsformulier in en stuur deze naar loeki.van.loon@zlto.nl.  Wij bekijken dan of jouw investering in aanmerking komt voor de subsidie.

vaststellingsformulier