Voorkomen bodemverdichting

Verdichting is het gevolg van het berijden van de bodem met een te zware last in verhouding tot de draagkracht van de bodem. Met name onder natte omstandigheden is de draagkracht vaak onvoldoende. Bodemverdichting is tegen te gaan door de bodemdruk te verminderen en/of bodembelasting onder ongunstige omstandigheden te voorkomen.

Dit betreft onder andere de juiste bandenkeuze, lage bandendruk, grondbewerking in het voorjaar als de grond droog genoeg is, zo mogelijk in het najaar op tijd oogsten of toepassing van een vaste-rijpadensysteem. Verder is een goede ont- en afwatering van het perceel van belang.

Onder deze maatregel vallen concreet de volgende zaken:

  • Berijden land met bandendrukwisselsysteem
  • Woelen van het perceel
  • Ecoploegen van het perceel (bovenover)
  • Bemesten land met een sleepslangbemester

Doel

Het doel van deze maatregel is om verdichting van de bodem te voorkomen, en de infiltratiecapaciteit van de bodem op niveau te houden en idealiter te vergroten.

Effecten

Verdichting leidt tot een slechtere ontwatering en snellere plasvorming en daardoor risico van verdergaande verdichting. Het verslechtert ook de bewerkbaarheid van de grond, beperkt de beworteling, de opname van water en de benutting van nutriënten door het gewas en leidt tot lagere gewasopbrengsten. Verdichting in de ondergrond is moeilijk op te heffen. Het open breken van de verdichte laag door een diepe grondbewerking heeft slechts tijdelijk effect. De losgemaakte grond herverdicht gemakkelijk en na één of enkele jaren is de verdichting opnieuw een probleem.

Voorwaarden Waterschap voor bijdrage DHZ

De Waterschappen hebben geen voorwaarden gesteld voor deze maatregel, en ondersteunen deze maatregel.

Kosten

De kosten zijn zeer afhankelijk van de keuze in maatregelen die gemaakt worden

Vergoeding

Voor deze maatregel wordt een generiek bedrag per hectare waarop een van bovenstaande maatregelen is toegepast, beschikbaar gesteld van € 30,- met een maximum van € 500,- per aanvrager. Bij de vaststellingsaanvraag dienen de volgende zaken bijgevoegd te zijn: (1) een foto, (2) de GPS-coördinaten (3) een kopie van de factuur (inclusief betalingsbewijs).

Hoeveel subsidie krijg jij?

Ben jij van plan om bodemverdichting te voorkomen? Klik dan op onderstaande button vul het formulier in en stuur dit retour aan Loeki van Loon (loeki.van.loon@zlto.nl). Dan berekenen wij voor jou hoeveel subsidie jij krijgt.

Ik wil graag maatregelen treffen

Heb je al een van bovenstaande maatregelen uitgevoerd?

Ben je na 1 januari 2017 al bezig geweest met het voorkomen van bodemverdichting, dan is het nog steeds mogelijk om hiervoor subsidie te ontvangen. Klik op onderstaande button, vul het formulier in en stuur dit retour aan Loeki van Loon (loeki.van.loon@zlto.nl). Dan bekijken wij of je nog subsidie ontvangt.

Ik heb al maatregelen getroffen