Vaste rijpaden op perceel

Vanaf 1 juli 2020 subsidie beschikbaar.

LET OP! Voor Waterschap Brabantse Delta is het niet meer mogelijk om deze subsidie aan te vragen.

Het voorkomen van structuurschade op landbouwpercelen door vaste rijpaden te gebruiken (rijpadenteelt). Rijpadenteelt is erop gericht om een zo klein mogelijke oppervlakte te berijden. Hiervoor wordt steeds over dezelfde (smalle) sporen gereden.

Doel

Het doel van rijpadenteelt is om de bodemstructuur te sparen. Door het niet berijden ontstaat een homogeen teeltbed waarin de verschillen in onder andere vlakligging, verkruimeling en waterhuishouding zeer gering zijn. De poriënstructuur blijft behouden waardoor het bodemleven meer kans krijgt

Effecten

In een bodem met een goede poriënstructuur kan water makkelijker infiltreren waardoor er een natuurlijke reiniging plaatsvindt. Hierdoor is er een kleinere kans op afstroming en afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Door zware machines en/of het oogsten tijdens slechte weersomstandigheden wordt de structuur van de bodem verdicht. Werken met rijpadensysteem betekent dat teeltsystemen worden gestandaardiseerd (spoorbreedtes, zaai-, plant- of pootafstanden, werkbreedtes). De rijpaden moeten jaar in jaar uit zoveel mogelijk op dezelfde plaats liggen. Voor het goed kunnen uitvoeren van rijpadenteelt is automatische besturing met RTK GPS eigenlijk een vereiste. Alleen dit systeem garandeert een minimale precisie en zorgt er ook voor dat rijpaden jaar in jaar uit op dezelfde plaats blijven.

Voorwaarden Waterschap voor bijdrage DHZ

De Waterschappen hebben geen voorwaarden gesteld voor deze maatregel, en ondersteunen deze maatregel.

Kosten

De investeringen voor omschakeling naar dit systeem zijn zeer hoog. Machines moeten aangepast worden aan de vaste afstanden die tussen de rijpaden liggen. Hoe meer diversiteit aan gewassen die men op een bedrijf heeft des te meer aanpassingen zullen er verricht moeten worden. Uit berekeningen van het PPO (Praktijkonderzoek Plant en Omgeving) blijkt dat de investeringen voor een akkerbouwbedrijf van 200 ha met 6 gewassen (biologische teelt) uitkomen op omgerekend ca. € 900,- per ha. Voor een gangbaar akkerbouwbedrijf (4 gewassen) komen de investeringen uit op € 860,- per ha. Voor een akkerbouwbedrijf van 50 ha komen de investeringen op € 850,- tot € 1200,- per ha.

Vergoeding

Voor vergoeding komen 30% van de gemaakte kosten in aanmerking, met een maximum van € 500,- per aanvrager. Bij de vaststellingsaanvraag dienen de volgende zaken bijgevoegd te zijn: (1) een foto, (2) de GPS-coördinaten (3) een kopie van de factuur (inclusief betalingsbewijs).

Hoeveel subsidie krijg jij?

Klik dan op de button ‘Ik wil graag maatregelen treffen’ en vul het formulier in, wij kijken of je in aanmerking komt om mee te doen met Wel Goed Water Geven.

Ik wil graag maatregelen treffen

Heb jij bovenstaande maatregel al uitgevoerd?

Heb je na 1 januari 2020 bovenstaande maatregel al uitgevoerd, dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te ontvangen. Vul onderstaand vaststellingsformulier in en stuur deze naar loeki.van.loon@zlto.nl. Wij bekijken dan of jouw investering in aanmerking komt voor de subsidie.

vaststellingsformulier