Lid worden!

Plaatsen LOP stuw of knijpstuwen

Investeringen vanaf 1 januari 2021 zijn subsidiabel.
Schrijf je snel in, voor sommigen maatregelen zijn er al wachtlijsten!

LOP stuwen (LOP = Landbouw OntwikkelingsPlan) zijn stuwen welke een agrariër zelf kan plaatsen in een watergang en zelf mag bedienen. De stuw reguleert het water afvoerend vermogen van het oppervlaktewaterlichaam. Doordat water langer vastgehouden wordt in het gebied krijgt het de kans om te infiltreren in de bodem. Doordat het water ter plaatse kan infiltreren hoeft er minder snel beregend te worden.

LOP stuw en knijpstuwDirk Beekmans legt in dit filmpje uit hoe een LOP stuw precies werkt.

Een knijpstuw reguleert het waterafvoerendvermogen van een sloot. Een knijpstuw heeft vaak een v-vormige overstort. Bij een stijgend waterpeil voor de stuw zal de overstort meer water door laten naarmate de waterstand voor de stuw stijgt.

Doel

Het voornaamste doel van het plaatsen van LOP stuwen is het vasthouden van water in kavelsloten.

Effecten

Door het vasthouden van water in kavelsloten wordt het water ter plaatse geïnfiltreerd in de bodem. Door het infiltreren in de bodem wordt de grondwaterstand op een hoger niveau gehouden. Door het vasthouden van een hoger grondwaterpeil hoeft er minder snel beregend te worden.

Voorwaarden Waterschap voor bijdrage DHZ

Het plaatsen van een LOP stuw moet passend zijn binnen de voorwaarden van de keur. Alvorens de stuw geplaatst kan worden dient er een keurontheffing aangevraagd te zijn.

Kosten

De kosten van een stuw bedragen circa € 2.500,-.

Vergoeding

Voor vergoeding komen 50% van de werkelijk gemaakt kosten in aanmerking, met een maximum van €750,- per stuw en een maximum van 3 stuwen per aanvrager. Bij de vaststellingsaanvraag dienen de volgende zaken bijgevoegd te zijn: (1) een foto, (2) de GPS-coördinaten (3) een kopie van de factuur (inclusief betalingsbewijs).

Waterschap Brabantse Delta heeft een speciale actie. Zij verdubbelen de subsidie die jij als ondernemer krijgt. Vanuit project Wel Goed Water Geven krijg je €750 euro, vanuit Waterschap Brabantse Delta krijg je nog eens €750 euro. Bel (06-52398083) of mail (m.rijken@brabantsedelta.nl) met Rene Rijken voor meer informatie.

Waterschap de Dommel heeft een speciale actie voor het plaatsen van stuwen. Boeren betalen €500 voor een stuw, de rest van de kosten neemt het Waterschap voor haar rekening. Neem contact op met het klantcontactcentrum van het Waterschap (0411-618618) of per mail met Jeannette van Boerdonk (jvboerdonk@dommel.nl) voor meer informatie.

Hoeveel subsidie krijg jij?

Ben jij van plan bovenstaande maatregel uit te voeren? Klik dan op de button ‘Ik wil graag maatregelen treffen’ en vul het formulier in, wij kijken of je in aanmerking komt om mee te doen met Wel Goed Water Geven.

Ik wil graag maatregelen treffen

Heb je al een LOP stuw of knijpstuw?

Heb je na 1 januari 2020 bovenstaande maatregel al uitgevoerd, dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te ontvangen. Vul onderstaand vaststellingsformulier in en stuur deze naar loeki.van.loon@zlto.nl. Wij bekijken dan of jouw investering in aanmerking komt voor de subsidie.

vaststellingsformulier