Plaatsen drempels

Vanaf 1 juli 2020 is er weer subsidie beschikbaar.

Door het plaatsen van drempels in de kavelsloten (in de vorm van verhogingen van de slootbodem met bijvoorbeeld balken) wordt het afvoerend vermogen van sloten verkleind. Doordat water langer vastgehouden wordt in het gebied zal er meer gelegenheid zijn om te infiltreren in de bodem en nutrieten en gewas-bestrijdingsmiddelen af te laten breken/op te laten nemen ter plaatsen.

Doel

Door het water langer vast te houden in het gebied wordt de infiltratie van hemelwater in de bodem bevordert.

Effecten

Door een toename van de hoeveelheid te infiltreren hemelwater zal de grondwaterstand verbeteren.
Daarnaast komen in perceelsloten nutriënten en gewas-beschermingsmiddelen terecht door uit- en afspoeling. Door deze vast te houden in de sloot krijgen ze meer tijd om te bezinken of af te breken, zodat de hoofdwaterlopen minder belast worden.

Voorwaarden Waterschap voor bijdrage DHZ

Het plaatsen van drempels in een watergang mag geen nadelige gevolgen hebben voor andere perceeleigenaren. Het geheel moet passend zijn binnen de keur van het waterschap. Er dient dan ook een keurontheffing aangevraagd te worden bij het waterschap alvorens er begonnen kan worden met de werkzaamheden.

Kosten

De kosten zijn zeer afhankelijk van de keuze in materialen. Er kan worden uitgegaan van een bedrag tussen de € 10,- en € 50,-.

Vergoeding

Voor vergoeding komen 20% van de werkelijk gemaakt kosten in aanmerking, met een maximum van € 100,- per drempel en een maximum van 5 drempels per aanvrager.
Bij de vaststellingsaanvraag dienen de volgende zaken bijgevoegd te zijn: (1) een foto, (2) de GPS-coördinaten (3) een kopie van de factuur (inclusief betalingsbewijs).

Hoeveel subsidie krijg jij?

Ben jij van plan om drempels te plaatsen? Klik dan op de button ‘Ik wil graag maatregelen treffen’ en vul het formulier in, wij kijken of je in aanmerking komt om mee te doen met Wel Goed Water Geven.

Ik wil graag maatregelen treffen

Heb jij bovenstaande maatregel uitgevoerd?

Heb je na 1 januari 2020 bovenstaande maatregel al uitgevoerd, dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te ontvangen. Vul onderstaand vaststellingsformulier in en stuur deze naar loeki.van.loon@zlto.nl. Wij bekijken dan of jouw investering in aanmerking komt voor de subsidie.

vaststellingsformulier