Organische stofgehalte verhogen door gewasresten

Vanaf 1 juli 2020 is er weer subsidie beschikbaar.

De bodemstructuur is een van de belangrijkste productiefactoren van de boer. De bodemstructuur wordt verbeterd door het verhogen van het organisch stofgehalte. Organische stof verbetert de infiltratiecapaciteit van de bodem, waardoor het risico van oppervlakkige afspoeling wordt verminderd. Bijkomend effect is een betere waterberging in het perceel. Tevens bindt organische stof nutriënten. 

Door een hoger organisch stofgehalte kunnen meer nutriënten worden gebonden, waardoor het risico op uit- en afspoeling van nutriënten wordt beperkt. Jaarlijks wordt 1 tot 4% van de organische stofvoorraad afgebroken. Om te zorgen dat het organische stofgehalte niet terugloopt, is het van belang dat deze jaarlijks wordt aangevuld. Bij voorkeur door het toepassen van gewasresten met een laag gehalte aan nutriënten.

Doel

Het organische stofgehalte van de bodem verbeteren (of op peil te houden) zonder het toevoegen van P of N houdende mest.

Effecten

Organische stof bindt nutriënten en water. Door een hoger organisch stofgehalte kunnen meer nutriënten worden gebonden en kan meer water worden vastgehouden. Dit beperkt de uit- en afspoeling van nutriënten en zorgt voor een betere waterberging in een perceel. Het op peil houden van het organische stofgehalte van de bodem is belangrijk om verschillende redenen.

Door betere binding van water neemt de behoefte aan beregening af; De grond wordt luchtiger en minder gevoelig voor verslemping. Hierdoor verbetert de bewortelbaarheid. Er zullen minder plassen op het land komen te staan na een hevige regenbui; Groenbemesters die N vast leggen, zoals Luzerne, tellen niet mee in de gebruiksnormen; Gewasresten tellen niet mee in de gebruiksnormen. Indien resultaten tegen vallen kan dit onderdeel vroegtijdig uit het project gehaald worden.

Voorwaarden Waterschap voor bijdrage DHZ

De Waterschappen hebben geen voorwaarden gesteld voor deze maatregel, en ondersteunen deze maatregel.

Kosten

Voor sommige gewassen gaat het (versneld) onderwerken van gewasresten tegen geringe extra kosten. Afhankelijk van het gewas en het tijdstip van onderwerken bedragen de kosten €30,- tot €200,- per ha. De kosten voor graanstro hakselen zijn €74,-/ha. Voor het versneld onderbrengen hiervan met een cultivator zijn de kosten €53,-/ha. De totale kosten voor het versneld onderbrengen van graanoogstresten komen op €127,-/ha. In een studie over graanteelt komen de directe baten van graanoogstresten op €28,-/ha voor de stikstof en €41,-/ha voor de organische stof. Dus totaal €69,-/ha aan baten. De kosten en baten kunnen per gewas verschillen.

Voor vergoeding komen in aanmerking:

stro verhakselen ipv afvoeren en inzaaien groenbemester indien dit niet wettelijk verplicht is.

Vergoeding

De vergoeding bedraagt € 20,- per ha, met een maximum van € 500,- per aanvrager. Bij de vaststellingsaanvraag dienen de volgende zaken bijgevoegd te zijn: (1) een foto en (2) de GPS-coördinaten.

Hoeveel subsidie krijg jij?

Ben jij van plan om organische stofgehalte te verhogen door gewasresten? Klik dan op de button ‘Ik wil graag maatregelen treffen’ en vul het formulier in, wij kijken of je in aanmerking komt om mee te doen met Wel Goed Water Geven.

Ik wil graag maatregelen treffen

Heb jij bovenstaande maatregel al uitgevoerd?

Heb je na 1 januari 2020 bovenstaande maatregel al uitgevoerd, dan is het mogelijk om hiervoor subsidie te ontvangen. Vul onderstaand vaststellingsformulier in en stuur deze naar loeki.van.loon@zlto.nl. Wij bekijken dan of jouw investering in aanmerking komt voor de subsidie.

vaststellingsformulier