Niet Kerende Bodembewerking

Bij Niet Kerende Grondbewerking (NKG) wordt de bodem niet dieper dan 12 centimeter bewerkt. Men vermengt gewasresten dus alleen oppervlakkig met de bodem. Indien nodig wordt de ondergrond losgemaakt (gewoeld) zonder deze te vermengen met andere bodemlagen. Door de bodem niet te keren en minder intensief te bewerken, spaart men het bodemleven. Ook is er minder bodemverdichting door bijvoorbeeld de banden in de ploegvoor. NKG is een middel om de natuurlijke processen zo min mogelijk te verstoren.

Doel

Het doel van NKG is het bereiken van een maximale opbouw van de bodemstructuur die gevormd wordt door planten en bodemleven, waardoor oppervlakteafvoer en erosie wordt verminderd.

Effecten

Minder grondbewerking zoals bij NKG verkleint de kans op afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Grond die altijd intensief bewerkt is met ploeg of spitmachine heeft geen groot volume stabiele poriën meer. Hierdoor ontbreekt vaak voldoende bodemleven om de structuur te onderhouden. Vrijwel altijd is er sprake van storende lagen zoals een ploegzool. Als wordt gestart met NKG is het daarom belangrijk de eerste jaren af en toe in te grijpen. Doel hiervan is om de waterinfiltratie veilig te stellen. Zeker de eerste jaren kan de hoofdgrondbewerking (voorheen ploeg of spitmachine) worden vervangen door te woelen. Deze grondbewerkingen zijn gemakkelijk uit te voeren. Dit mag niet te diep, te intensief (te veel tanden, of grote beitels) of te mengend worden uitgevoerd. Zaai gelijktijdig met deze bewerking groenbemesters in maar berijdt de grond in elk geval na deze bewerking niet meer. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat er gedurende de overgangsperiode geen sprake hoeft te zijn van opbrengstderving.

Voorwaarden Waterschap voor bijdrage DHZ

De Waterschappen hebben geen voorwaarden gesteld voor deze maatregel, en ondersteunen deze maatregel.

Kosten

De kosten zijn in eerste instantie lager dan bij ploegen. Soms zal er echter nog een grondbewerking nodig zijn. Ook een extra onkruidbestrijding zal veelal nodig zijn. De extra kosten zijn enkele honderden euro’s per ha. De extra baten (mogelijk meer opbrengst) zullen gemiddeld genomen in dezelfde orde van grootte liggen (enkele honderden euro’s per ha), maar hierover is nog niet alles bekend. In proeven worden soms hogere opbrengsten van enkele procenten gemeten; soms is de opbrengst hetzelfde. De weersomstandigheden spelen een belangrijke rol.

Vergoeding

Voor vergoeding komt 30% van de gemaakte kosten per hectare in aanmerking, met een maximum van € 500,- per aanvrager. Hiervoor zijn zowel de kosten voor het inhuren van een loonwerker, als het aanschaffen van een machine voor de niet-kerende grondbewerking subsidiabel. Bij de vaststellingsaanvraag dienen de volgende zaken bijgevoegd te zijn: (1) een foto, (2) de GPS-coördinaten (3) een kopie van de factuur (inclusief betalingsbewijs).

Hoeveel subsidie krijg jij?

Ben jij van plan om niet kerende bodembewerking toe te passen? Klik dan op onderstaande button vul het formulier in en stuur dit retour aan Loeki van Loon (loeki.van.loon@zlto.nl). Dan berekenen wij voor jou hoeveel subsidie jij krijgt.

Ik wil graag maatregelen treffen

Heb je al een van bovenstaande maatregelen uitgevoerd?

Ben je na 1 januari 2017 al bezig geweest met niet kerende bodembewerking, dan is het nog steeds mogelijk om hiervoor subsidie te ontvangen. Klik op onderstaande button, vul het formulier in en stuur dit retour aan Loeki van Loon (loeki.van.loon@zlto.nl). Dan bekijken wij of je nog subsidie ontvangt.

Ik heb al maatregelen getroffen