Dempen van greppels

Door het dempen van greppels wordt de afvoer van hemelwater vertraagd. Het hemelwater blijft langer op de percelen waardoor het beter kan infiltreren in de bodem ter plaatsen.

Doel

Door het water langer vast te houden in het gebied wordt de infiltratie van hemelwater in de bodem bevordert.

Effecten

Door een toename van de hoeveelheid te infiltreren hemelwater zal de grondwaterstand verbeteren. Door een verbeterde grondwaterstand kan de beregening in droge periodes uitgesteld worden.

Voorwaarden Waterschap voor bijdrage DHZ

De te dempen greppel dient gelegen te zijn op eigendom van de aanvrager. Om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen dient er over een minimale lengte van 50 meter gedempt te worden. Het dempen van de greppel dient wel in overeenstemming te zijn met de keur van het waterschap. Er dient dan ook een keurontheffing aangevraagd te worden bij het waterschap alvorens er begonnen kan worden met de werkzaamheden.

Kosten

De kosten worden ingeschat op € 10,- per strekkende meter.

Vergoeding

Per strekkende meter greppel welke gedempt wordt, wordt € 2,- uitgekeerd, met een maximum van € 500,- per aanvrager. Bij de vaststellingsaanvraag dienen de volgende zaken bijgevoegd te zijn: (1) een foto, (2) de GPS-coördinaten (3) een kopie van de factuur (inclusief betalingsbewijs) en (4) een verklaring van goedkeuring van het Waterschap.

Hoeveel subsidie krijg jij?

Ben jij van plan om greppels te dempen? Klik dan op onderstaande button vul het formulier in en stuur dit retour aan Loeki van Loon (loeki.van.loon@zlto.nl). Dan berekenen wij voor jou hoeveel subsidie jij krijgt.

Ik wil graag maatregelen treffen

Heb je al een van bovenstaande maatregelen uitgevoerd?

Ben je na 1 januari 2017 al bezig geweest met greppels dempen, dan is het nog steeds mogelijk om hiervoor subsidie te ontvangen. Klik op onderstaande button, vul het formulier in en stuur dit retour aan Loeki van Loon (loeki.van.loon@zlto.nl). Dan bekijken wij of je nog subsidie ontvangt.

Ik heb al maatregelen getroffen