Bezink- of infiltratiegreppel

Een bezinkgreppel is een langwerpig, relatief ondiep bezinkbassin of slibvang om oppervlakkige afvoer van water met mest, nutriënten, grond(resten) etc. vanaf het maaiveld naar het oppervlaktewater tegen te gaan.

wgwg infiltratiegreppelAngelien Hagenaars legt in dit filmpje uit hoe en infiltratiegreppel werkt.

Doel

Door het water langer vast te houden in het gebied wordt de infiltratie van hemelwater in de bodem bevordert.

Effecten

Door een toename van de hoeveelheid te infiltreren hemelwater zal de grondwaterstand verbeteren.
Daarnaast komen in perceelsloten nutriënten en gewas-beschermingsmiddelen terecht door uit- en afspoeling. Door deze vast te houden in de sloot krijgen ze meer tijd om te bezinken of af te breken, zodat de hoofdwaterlopen minder belast worden.

Voorwaarden Waterschap voor bijdrage DHZ

De greppel dient minimaal een lengte te hebben van 50 meter.

Kosten

De kosten bestaan uit grondbewerking en saldoverlies door het uit productiehalen van landbouwgrond. 

Vergoeding

Per strekkende meter greppel wordt er € 10,- uitgekeerd, met een maximum van € 500,- per aanvrager. Echter er wordt wel de voorwaarde gesteld dat de greppel minimaal 10 jaar intact gehouden moet worden. Bij de vaststellingsaanvraag dienen de volgende zaken bijgevoegd te zijn: (1) een foto, (2) de GPS-coördinaten (3) een kopie van de factuur (inclusief betalingsbewijs).

Hoeveel subsidie krijg jij?

Ben jij van plan om een bezink- of infiltratiegreppel aan te leggen? Klik dan op onderstaande button vul het formulier in en stuur dit retour aan Loeki van Loon (loeki.van.loon@zlto.nl). Dan berekenen wij voor jou hoeveel subsidie jij krijgt.

Ik wil graag maatregelen treffen

Heb je al een van bovenstaande maatregelen uitgevoerd?

Ben je na 1 januari 2017 al bezig geweest een bezink- of infiltratiegreppel, dan is het nog steeds mogelijk om hiervoor subsidie te ontvangen. Klik op onderstaande button, vul het formulier in en stuur dit retour aan Loeki van Loon (loeki.van.loon@zlto.nl). Dan bekijken wij of je nog subsidie ontvangt.

Ik heb al maatregelen getroffen