Afkoppelen daken & verhard oppervlak

Hemelwater wat valt op schone daken en verharde oppervlaktes komt sneller tot afstroming dan hemelwater dat op onverhard terrein valt. Deze versnelde afvoer heeft meerdere nadelige gevolgen waaronder een te hoge afvoersnelheid waardoor kavelsloten bij een toename van het verharde oppervlakte het water niet meer kunnen verwerken bij grote regenbuien.

wgwg afkoppelen daken en verhard oppervlakDirk Beekmans legt uit hoe het infiltreren van hemelwater precies werkt.

Daarnaast zal er door een toename van verhard oppervlak minder water kunnen infiltreren in de bodem, dit heeft een negatief effect op de grondwaterstand. Door schoonhemelwater op te vangen in een waterbassin ten behoeve van hergebruik en/of infiltratie in de bodem worden de hiervoor omschreven maatregelen gecompenseerd. Omdat uitbreiding van verhard oppervlakte voor wateroverlast kan zorgen is er in de keur van de waterschappen reeds een verplichting opgenomen voor de aanleg van de zogenaamde retentie voorzieningen.

Indien er een uitbreiding van verhard oppervlakte plaatsvindt welke groter is dan 2.000 m2 is aanleg van retentie verplicht. Middels een keurontheffing wordt de inhoud van de retentievoorziening vastgelegd. Wanneer een ondernemer bereid is om de retentievoorziening groter aan te leggen als voorgeschreven in de keurontheffing kan hij in aanmerking komen voor een bijdrage.

Doel

Door het opvangen en hergebruiken dan wel infiltreren van schoon hemelwater kan het gebruik van grondwater verminderd worden. Schoon hemelwater is uitermate geschikt voor het gebruik als primaire gietwaterbron, aanmaken van bestrijdingsmiddelen en infiltratie in de bodem.
Door het hergebruik van schoon hemelwater zal er uiteindelijke minder grondwater opgepompt worden.

Effecten

Grondwater wordt voor diverse toepassingen gebruikt, onder andere beregening en aanmaken bestrijdingsmiddelen, enzovoort. Grondwater kan in de meeste toepassingen vervangen worden door schoon hemelwater. Het hergebruik van schoon hemelwater zal het grondwaterverbruik doen afnemen.

Voorwaarden Waterschap voor bijdrage DHZ

Enkel de opslag van schoon hemelwater welke extra aangelegd wordt ten opzichte van hetgeen reeds voorgeschreven wordt vanuit de keur komt voor een tegemoetkoming in aanmerking.

Kosten

De kosten zijn sterk afhankelijk van het type opslag systeem waarvoor gekozen wordt.

Vergoeding

Voor een bijdrage komt 30% van de aanleg (kosten per m3) opgevangen water in aanmerking, met een maximum van € 1.000,-. De totale aanleg kosten van de voorziening gedeeld door de inhoud van de voorziening levert een investering per m3. Enkel de m3 welke meer aangelegd worden dan vanuit de keur verplicht komen voor de bijdrage in aanmerking.
Bij de vaststellingsaanvraag dienen de volgende zaken bijgevoegd te zijn: (1) een foto, (2) de GPS-coördinaten (3) een kopie van de factuur (inclusief betalingsbewijs en inhoud van de opvang).

Hoeveel subsidie krijg jij?

Ben jij van plan om het akoppelen van daken & verhard oppervlak uit te voeren? Klik dan op onderstaande button vul het formulier in en stuur dit retour aan Loeki van Loon (loeki.van.loon@zlto.nl). Dan berekenen wij voor jou hoeveel subsidie jij krijgt.

Ik wil graag maatregelen treffen

Heb je al een van bovenstaande maatregelen uitgevoerd?

Ben je na 1 januari 2017 al bezig geweest met het afkoppelen van daken & verhard oppervlak, dan is het nog steeds mogelijk om hiervoor subsidie te ontvangen. Klik op onderstaande button, vul het formulier in en stuur dit retour aan Loeki van Loon (loeki.van.loon@zlto.nl). Dan bekijken wij of je nog subsidie ontvangt.

Ik heb al maatregelen getroffen