Lid worden!
banner geitenhouderij

Geiten

De geitenhouderij moet in 2023 voldoen aan de eis van 70% ammoniakreductie. Op dit moment zijn naast luchtwassers nog geen andere stalsystemen beschikbaar die dit kunnen realiseren.

Het toepassen van een luchtwasser vraagt het sluiten van de stal. De wens van veel geitenhouders is het open karakter van hun stal te behouden. Daarom is het belangrijk andere stalsystemen te ontwikkelen.

Urgentie

Bij de geitenhouderij is een jaar uitstel gekregen op de ammoniakregels en stallen hoeven pas in 2023 aangepast te zijn in plaats van 2022. Innovatie en ontwikkeling van goede stalsystemen kost tijd. Om betrouwbare systemen te ontwikkelen, moet er goed gemeten worden. Voor de geitensector loopt een gezondheidsonderzoek naar longontsteking. We kiezen er bewust voor om de resultaten van dit onderzoek niet af te wachten, maar alvast innovatie in gang te zetten. Zodra de resultaten van het gezondheidsrapport beschikbaar zijn, worden deze meegenomen in de onderzoeken en beginnen we vanaf dat moment niet vanaf nul.

Gezamenlijk traject

Om versnelling te creëren, krachten te bundelen en te leren van elkaar zijn we één project gestart waarin we meerdere lopende initiatieven onderzoeken. Hierbij worden emissies integraal en bij de bron aangepakt. Ook wordt gekeken of systemen welke reeds getest worden bij andere diersoorten ook voor geiten zouden kunnen werken.

Bij het gezamenlijke traject proberen we de geitenhouders aan te haken middels de studieclub geitenhouderij, Vakgroep geitenhouderij, Amalthea en Agrifirm. Ook zoeken we ondersteuning bij het ministerie van LNV.

Bij geiten worden de volgende systemen onderzocht:

  • urine doorlatende dichte vloer (versnelde urineafvoer)
  • schijnvloer van strorooster met daaronder riolering voor versnelde urineafvoer i.c.m. met potmanagement
  • conditionering van de stallucht i.c.m. potmanagement
  • binden van ammoniak in stalmest met kleimineralen
  • meermaals per dag toevoegen van micro-organismen aan de stalmest in de pot
  • koelen van de pot

Aanmelden emissiearme stalconcepten

Begin april gaat een nieuwe LNV-subsidieregeling open voor brongerichte verduurzaming van veestallen en managementmaatregelen, de zogenoemde SBV-regeling. Deze regeling biedt mogelijkheden voor onderzoek aan innovatieve (brongerichte) stalsystemen en het doormeten daarvan. De emissies die gemeten worden binnen de SBV-regeling zijn ammoniak, methaan, fijnstof en geur. Stalsystemen die de meeste reductie opleveren, komen als eerste in aanmerking voor subsidie. Daarnaast speelt economisch perspectief van de vernieuwing voor de veehouder een rol alsmede de bijdrage op gebied van dierenwelzijn en brandveiligheid. 

Beschikbare kennis delen

Geitenhouders die een innovatief idee hebben, kunnen dit aanmelden via Toekomstbestendige stallen. Bij dit loket zijn al verschillende ideeën aangemeld. Toekomstbestendige stallen verzamelt de initiatieven, stelt samen met onderzoekers van Wageningen UR een onderzoeksplan op, doet de subsidieaanvraag en verzorgt de complete projectbegeleiding tijdens het onderzoek.

Doel van de SBV-regeling is te komen tot nieuwe systemen voor geitenstallen die een aanzienlijk deel minder emissie geven en dus een aanvulling zijn op de RAV-lijst. Door samen op te trekken binnen de geitenhouderij kunnen we de beschikbare kennis beter delen, leren van elkaar en sneller vooruitgang boeken. Het doel: betrouwbare systemen ontwikkelen die de emissie reduceren en gedragen worden door de sector.

Aanmelden

Heb jij een idee en wil jij dat aanmelden, neem dan contact op met: Inge Meijers 06-50528486 of Will van Hoof 06-53964946.